Aktualności

icony-dzielnic-PInformacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesia.

Jeśli mieszkańcy, autorzy projektów znajdą jakieś nieścisłości, proszeni są o kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej UMŁ (+48 42 638.46.00; mail: a.pasiek@uml.lodz.pl).

WAŻNE:  wykaz obejmuje wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w Łodzi. Lista projektów na które będzie można zagłosować będzie podana najpóźniej 6 września 2013.

 

Lp.

Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis

Koszt zadania przed weryfikacją

ID

1.

Zakup i zainstalowanie na Osiedlu Koziny 25 pojemników na psie odchody.Lokalizacja – osiedle Koziny w rejonie ulic: Pietrusińskiego, Okrzei, Górnej, Długosza, Kasprzaka, Drewnowskiej, Srebrzyńskiej i al. Włókniarzy, Odolanowskiej.

Opis – zakup 25 pojemników na psie odchody i zainstalowanie ich w wyznaczonych miejscach oraz zabezpieczenie przed kradzieżą.

8 000,00

P0001

2.

Pokrycie nawierzchni boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę w nawierzchnię z tartanu lub podobnego tworzywa, przystosowanych do tego typu boisk. Lokalizacja – ul. Pietrusińskiego 25/27/29, działka nr 423/1.

Opis – położenie na istniejącym boisku nawierzchni z tartanu lub innego podobnego tworzywa zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami technicznymi dla boisk i obiektów sportowych; wybór firmy, która o ile zajdzie potrzeba zerwie starą nawierzchnię, wykorytuje, podbuduje i położy nawierzchnię z wybranego tworzywa na tych boiskach i wytyczy ramy tych boisk (wymaluje linie).

73 000,00

P0002

3.

Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników ul. Lorentza i ul. Augustyniaka.Lokalizacja – jw.

Opis – remont nawierzchni ul. Lorentza od ul. Kasprzaka do ul. Wapiennej oraz ul. Augustyniaka na całej długości; ułożenie chodników na obu ulicach (na ul. Lorentza dokończenie strony północnej).

276 000,00

P0003

4.

Doposażenie istniejącego Osiedlowego Placu Zabaw w urządzenia do zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat.Lokalizacja – ul. Pietrusińskiego 25/27/29. Działki 425/1,424/3 oraz 424/4 i 424/5.

Opis – przygotowanie podłoża oraz zakup i montaż urządzeń do do zabaw ruchowych dla dzieci.

94 095,00

P0004

5.

Założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej pomiędzy ul. Odolanowską a ul. Pietrusińskiego.Lokalizacja – jw.

Opis – założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej o długości 200 m pomiędzy ul. Odolanowską a ul. Pietrusińskiego.

5 000,00

P0005

6.

Przebudowa ul. Szeregowej os. Złotno.Lokalizacja – jw.

Opis – wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogi wraz z chodnikiem dla pieszych.

400 000,00

P0006

7.

Budowa schodów umożliwiających dojście do przystanków komunikacji miejskiej w okolicy marketu Lidl.Lokalizacja – działka P25-202/14, teren przy ul. Armii Krajowej i al. Wyszyńskiego.

Opis – wybudowanie schodów (w miejscach wydeptanych przez przechodniów); pierwsze przy przejściu dla pieszych przy ul. Armii Krajowej po południowej stronie, a drugie przy przejściu dla pieszych przy al. Wyszyńskiego po stronie wschodniej.

27 000,00

P0007

8.

Remont chodnika w ul. Jarzynowej po stronie południowej (od strony garaży) na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Długosza (500 mb.).Lokalizacja – jw.

Opis – chodnik wymaga remontu – wyrównania i przełożenia przy rosnących drzewach.

250 000,00

P0008

9.

Zielony zakątek z fontanną.Lokalizacja – niezagospodarowana przestrzeń na ul. Wólczańskiej pomiędzy szkołą Cosinus a Teatrem Nowym.

Opis – przekształcenie niezagospodarowanego miejsca na ul. Wólczańskiej w skwer, posadzenie trawy, postawienie ławek i wybudowanie fontanny; stworzenie miejsca estetycznego, uzupełniającego krajobraz tej części miasta, stworzenie przestrzeni przyjaznej ludziom.

360 000,00

P0009

10.

Lipy na Lipowej, zieleń na Zielonej, czyli Polesie pełne drzew.Lokalizacja – I etap: pas drogowy ul. Lipowej i ul. Zielonej; II etap: pas drogowy ulic wybranych przez mieszkańców w wyniku głosowanie internetowego.

Opis – w I etapie posadzenie 300 drzew w pasie drogowym ul. Lipowej i ul. Zielonej; w II etapie posadzenie 1000 drzew przy ulicach wybranych przez mieszkańców w drodze głosowanie internetowego.

2 343 995,63

P0010

11.

Wymiana ogrodzenia terenu Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwoma nowymi drogami przeciwpożarowymi.Lokalizacja – ul. Krzemieniecka 7/9, nr działki 50, obręb P-16.

Opis – wymiana starego ogrodzenia wraz z podmurówką oraz niesprawnymi pięcioma bramami wjazdowymi na nowe, wykonanie dwóch nowych dróg przeciwpożarowych. Rekultywacja terenu.

352 000,00

P0011

12.

Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.Lokalizacja – ul. Hufcowa 20a, przed SP 11.

Opis – zdemontowanie starego chodnika przed frontowym wejściem do SP 11, przygotowanie podłoża piaskowo-cementowego oraz betonu pół suchego dla nowej nawierzchni, położenie nowej nawierzchni chodnikowej z kostki szarej o grubości 6 cm i założenie obrzeża o grubości 8 cm.

67 564,00

P0012

13.

Remont ogrodzenia wraz z wymianą bramy i furtki w PM 98 przy ul. Legionów 126.Lokalizacja – jw.

Opis – remont podmurówki, wymiana słupków ogrodzeniowych, montaż nowych przęseł ogrodzenia, wymiana bramy wjazdowej wraz z furtką, malowanie ogrodzenia.

61 700,00

P0013

14.

Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem, położonej na terenie nieruchomości przy ul. Legionów 126/128.Lokalizacja – jw.

Opis – remont istniejącej nawierzchni polegający na wykorytowaniu, utwardzeniu podłoża i położeniu nawierzchni z kostki brukowej.

180 000,00

P0014

15.

Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic 1-go Maja/Zielonej/Legionów etap 3: budowa boiska do mini piłki nożnej dla dzieci.Lokalizacja – ul. 1 Maja,obręb P- 9, działka 132/68.

Opis – roboty przygotowawcze, budowa boiska do mini piłki nożnej, ogrodzenie terenu, ustawienie elementów małej architektury.

210 000,00

P0015

16.

Modernizacja drogi – ulicy Liniowej.Lokalizacja – ul. Liniowa na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych.

Opis – wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, ułożenie chodnika, krawężników oraz rekultywacja trawników.

163 200,00

P0016

17.

Dokończenie budowy oświetlenia ul. Łyżwiarskiej od nr 53 do nr 81.Lokalizacja – jw.

Opis – dokończenie budowy oświetlenia na ul. Łyżwiarskiej.

70 000,00

P0017

18.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PG 24.Lokalizacja – ul. Żeromskiego 26.

Opis – przebudowa istniejącego boiska sportowego o wymiarach: 3750×3450 cm i nawierzchni asfaltowej na boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z tłucznia kamiennego i asfaltobetonu; zainstalowanie dwóch kamer do monitorowania całego placu celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

861 000,00

P0018

19.

Realizacja placu zabaw dla dzieci – ul. Struga róg ul. Lipowej.Opis – oczyszczenie, splantowanie i ogrodzenie placu, założenie oświetlenia, zamontowanie zabawek, piaskownicy i elementów małej architektury, ewentualne wykorzystanie istniejącej na placu studni, z której można zrobić fontannę. Wycięcie starej topoli.

200 000,00

P0019

20.

Odnowienie pomieszczeń Filii Nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie po dokonanej rewitalizacji.Lokalizacja – Filia Nr 10 MBP Łódź – Polesie przy ul. Więckowskiego 32.

Opis – wykonanie robót budowlanych (malowanie, wymiana przebić po dokonanym rurarzu c.o. w pomieszczeniu WC, naprawa obudowy GK i sufitu GK w pomieszczeniach sanitarnych oraz naprawa uszkodzonej glazury), odtworzenie zabezpieczeń antywłamaniowych od strony podwórza wg stanu sprzed rewitalizacji; doposażenie biblioteki w zabezpieczenia antywłamaniowe w postaci żaluzji w witrynach okiennych oraz w drzwiach od strony ul. Więckowskiego 32.

15 307,50

P0020

21.

Kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla społeczności lokalnej.Lokalizacja – osiedle im. Mireckiego (przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3, ul. Praussa 2)

Opis – montaż ogrodzenia, zakup i instalacja monitoringu zewnętrznego, usunięcie uszkodzonej nawierzchni z boiska betonowego, instalacja nowego podłoża i wykonanie plansz do stacjonarnych gier podwórkowych, budowa torów do kręgli i buli, montaż stolików i siedzisk do gier planszowych, wykonanie ścieżki sensorycznej, montaż oprzyrządowania do parku linowego z atestem i pełnym zabezpieczeniem, instalacja sceny i ławek do amfiteatru.

642 400,00

P0021

22.

Remont sali gimnastycznej w SP 137 w Łodzi.Lokalizacja – ul. Florecistów 3b.

Opis – remont sali gimnastycznej w SP 137 przy ul. Florecistów 3b.

555 000,00

P0022

23.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 137 w Łodzi.Lokalizacja – ul. Florecistów 3b.

Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32×18 m z nawierzchnią poliuretanowa. Boisko będzie oświetlone, co pozwoli na wykorzystanie go do późnych godzin popołudniowych.

612 000,00

P0023

24.

Remont SP 137 w Łodzi.Lokalizacja – SP 137, ul. Florecistów 3b.

Opis – wyremontowanie dwóch korytarzy, wymiana wykładziny z PCV, drzwi i ławek, naprawienie i pomalowanie ścian i sufitów; położenie tynku mozaikowego na ścianach do wysokości 1,6 m; wyremontowanie dwóch toalet uczniowskich i jednej nauczycielskiej wraz z dwoma pionami wodno-kanalizacyjnymi w budynku dydaktycznym oraz jednej toalety w części sportowej budynku.

182 500,00

P0024

25.

Budowa ul. Pszennej.Lokalizacja – jw.

Opis – budowa jezdni z nawierzchnią z kostki brukowo – betonowej, kanalizacji deszczowej, chodników przyległych do jezdni, zjazdów indywidualnych.

1 300 000,00

P0025

26.

Doposażenie mostu w pochylnie dla osób niepełnosprawnych.Lokalizacja – osiedle Pienista, kładka dla pieszych nad torami kolejowymi łącząca ul. Maratońską z ul. Czerwonego Kapturka.

Opis – doposażenie w pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób z wózkami dziecięcymi. W przypadku, gdy aktualna konstrukcja mostu na to nie pozwali, konieczna będzie jego kompleksowa przebudowa, w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym oraz osobom z wózkami dziecięcymi bezpieczne przedostanie się do ul. Maratońskiej.

300 000,00

P0026

27.

Modernizacja wejścia i alejki do parku im. J. Piłsudskiego z ul. Krakowskiej przy ul. Michałowicza.Lokalizacja – alejka parkowa na odcinku od ul. Krakowskiej, przy ul. Michałowicza, przez mostki na rzekach Łódce i Bałutce, do alei im. gen. Orlicz-Dreszera.

Opis – odtworzenie istniejącej zaniedbanej alejki – usunięcia starego drzewa, wytyczenie, okrawężnikowanie, położenie nawierzchni, wykonanie oświetlenia wzdłuż alejki, umieszczenie koszy na śmieci i ławek.

188 000,00

P0027

28.

Budowa miejsc parkingowych wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej od nr 8 do nr 22.Lokalizacja – jw.

Opis – wykonanie zatoki i miejsc parkingowych ogólno-dostępnych wzdłuż ul. Armii Krajowej, wytyczenie i pomalowanie przejścia dla pieszych w celu bezpiecznej komunikacji mieszkańców, uporządkowanie i rekultywacja terenów zieleni wzdłuż ulicy.

150 000,00

P0028

29.

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy SP 26 w Łodzi (ul. Pogonowskiego 33)Lokalizacja – jw.

Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22×44m, zerwanie starej, asfaltowej nawierzchni i położenie nowej z tartanu, odwodnienie terenu, posadowienie bramek i tablic do koszy, wyrównanie terenu przylegającego do boiska, zamontowanie ogrodzenia na słupkach stalowych o wys. 4 m, z bramą i dwiema furtkami oraz siatką, zamontowanie ławek i koszy na śmieci.

820 000,00

P0029

30.

Budowa kortu tenisowego i ścianki treningowej oraz montaż ławeczek i stolików wokół.Lokalizacja – działka P6-336/14.

Opis –budowa kortu tenisowego wraz ze ścianką do treningu, przygotowanie terenu, położenie nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia, chodnika, montaż ławeczek i stolików wokół kortu , uporządkowanie zieleni wokół inwestycji.

570 000,00

P0030

31.

Wyrównanie nawierzchni drogi, naprawa chodnika, montaż progów zwalniających.Lokalizacja – ul. Praussa na odcinku od al. Unii Lubelskiej do ul. Srebrzyńskiej oraz ul. Perla.

Opis – wyrównanie nawierzchni drogi na ul. Praussa i ul. Perla z frezowaniem nawierzchni, wymiana krawężników, naprawa chodnika na ul. Praussa od strony SP 40, Ośrodka Socjoterapii oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, montaż progów zwalniających, ustawienie znaków drogowych.

414 000,00

P0031

32.

Remont sali gimnastycznej XXXIII LO, ul. Kusocińskiego 116.Lokalizacja – jw.

Opis – wymiana okien, remont podłogi, odnowienie tynków na wszystkich powierzchniach, malowanie ścian i sufitów, naprawy/wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont dachu, wymiana tablic do gry w kosza, montaż konstrukcji aluminiowych do gry w piłkę siatkową, wymiana drabinek gimnastycznych, założenie uchwytów dla niepełnosprawnych w węzłach sanitarnych, wymiana okien w korytarzu w części sportowej szkoły, wymiana drzwi do sali gimnastycznej, wymiana drzwi zewnętrznych w wyjściu na boisko szkolne, zrobienie podjazdów dla uczniów niesie niepełnosprawnych.

376 749,00

P0032

33.

Przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Parafialnej do ul. Mundurowej wraz z odwodnieniem oraz budową kanału deszczowego w ul. Parafialnej na odcinku od ul. Zwiadowczej do ul. Poniatowskiego wraz z odwodnieniem.Lokalizacja – jw.

Opis – przebudowa nawierzchni ul Poniatowskiego, odbudowa nawierzchni po robotach ziemnych na ul. Parafialnej i skrzyżowaniu z ul. Zwiadowczą, przebudowa i budowa chodników i zjazdów, montaż układu elektrycznego i wyposażenia, budowa instalacji uziemiających, obwodów oświetleniowych kablem ziemnym, montaż słupów oświetleniowych i sieci niskiego napięcia, budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy.

1 396 595,30

P0033

34.

Język niemiecki w krainie bajek” – zorganizowanie zajęć dodatkowych z nauki języka niemieckiego dla dzieci poprzez najpiękniejsze, znane na całym świecie bajki i baśnie.Lokalizacja – publiczne przedszkola i szkoły na Polesiu.

Opis – bezpłatna nauka j. niemieckiego w formie zajęć dodatkowych (w przedszkolach) i zajęć pozalekcyjnych (w szkołach), zajęcia raz w tygodniu po 30 minut, w grupach maksymalnie 15 osób przez 10 miesięcy.

243 000,00

P0034

35.

Remont lub wymiana nawierzchni chodnika na ul. Zimnej oraz instalacja oświetlenia.Lokalizacja – jw.

Opis – remont lub wymiana nawierzchni chodnika na ul. Zimnej oraz instalacja oświetlenia.

100 000,00

P0035

36.

Budowa ścieżki rowerowej Osiedle Pienista – Lotnisko Lublinek.Lokalizacja – ścieżka wzdłuż ul. gen. Maczka od ul. Pienistej do portu lotniczego, równolegle do istniejącego tam chodnika.

Opis – wytyczenie i wykonanie ścieżki rowerowej o długości około 1,3km.

1 300 000,00

P0036

37.

Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych (korytarzy) w SP 19 przy ul. Balonowej 1.Lokalizacja – jw.

Opis – usunięcie starej nawierzchni korytarzy wykonanych z płytek PCV (lata 70-te), wykonanie naprawy wylewek betonowych pod nową nawierzchnię, położenie nowej nawierzchni z tworzywa wielowarstwowego PCV (antypoślizgowej, o najwyższej klasie ścieralności) na powierzchni 480 m².

55 200,00

P0037

38.

Budowa boiska pełnowymiarowego o syntetycznej nawierzchni trawiastej.Lokalizacja – ul. 6 Sierpnia nr 71.

Opis – budowa boiska sztucznego z zapleczem socjalnym (parametry terenu 120 m długości i 60 m szerokości), wyposażone w dwa zespoły szatniowe z zapleczem sanitarnym, ogrodzone siatką 3 metrową, z możliwością podłączenia oświetlenia.

1 600 000,00

P0038

39.

Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież”.Lokalizacja – teren zielony położony po wschodniej stronie bloku nr 108 przy ul. Wapiennej 49/51, na działkach 447/1 i 126/11.

Opis – zadanie polega na stworzeniu małego parkingu rowerowego dla mieszkańców okolicznych bloków poprzez wyłożenie dwóch pasów o wymiarach 2×3,25 m każdy kostką betonową, symetryczne ustawienie dwóch metalowych stojaków rowerowych, zagospodarowanie pozostałej części terenu (prace ogrodnicze, obsadzenia krzewami ozdobnymi i obsianie trawą).

6 741,40

P0039

40.

Zamontowanie progów zwalniających na ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino.Lokalizacja – ul. Napoleońska na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino.

Opis – zamontowanie 3 kompletów progów zwalniających w miejscach gdzie nie występują zatoczki parkingowe, jeden z nich powinien być zlokalizowany w pobliżu SP 169.

6 000,00

P0040

41.

Zakup urządzeń do poprawy jakości życia i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu u pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Borowej 6.Lokalizacja – jw.

Opis – zakup aparatów do ćwiczeń nóg, poduszek do masażu oraz komputerów przenośnych w celu umożliwienia zorganizowaniu kursu obsługi komputerów dla pensjonariuszy.

23 182,02

P0041

42.

Budowa chodnika w centralnym układzie komunikacyjnym osiedla Smulsko wzdłuż wschodniej strony ul. Gimnastycznej.Lokalizacja – jw.

Opis – wybudowanie chodników wzdłuż wschodniej strony ul. Gimnastycznej od ul. Maratońskiej do ul. Armii Łódź i zjazdów do posesji zgodnie z gotowym projektem technicznym, wykonanym w 2012 roku ze środków finansowych na inwestycje Rady Osiedla Retkinia Zachód Smulsko; łączna długość ulicy wynosi około 1270 mb.

400 000,00

P0042

43.

Park sportowo-rekreacyjny „Smulsko”.Lokalizacja – obszar między ulicami: od zachodu – ul. Gimnastyczną, od północy – ul. Żużlową i terenami posesji przy ul. Pływackiej, od wschodu ul. Pływacką (52-58) i fragmentem ul. Popiełuszki oraz od południa terenami posesji znajdujących się przy ul. Łyżwiarskiej.

Opis – wykonanie chodnika obwiedniowego wzdłuż przylegających do placu ul. Gimnastycznej i ul. Żużlowej oraz chodnika biegnącego wzdłuż południowego skraju terenu łączącego chodniki ul. Popiełuszki i planowany na ul. Gimnastycznej oraz chodnik łączący w/w ulice, biegnący po stronie północnej terenu; zagospodarowanie terenów zielonych; ustawienie ławek i koszy na śmieci/psie odchody wzdłuż wytyczonych ścieżek; w ramach zaplecza sportowo-rekreacyjnego sprzętu do ćwiczeń („siłownia na świeżym powietrzu”); ustawienie stojaków na rowery oraz ławki przed wejściem na „teren sportowy”.

270 000,00

P0043

44.

Utwardzenie ul. Czwartaków w ŁodziLokalizacja – jw.

Opis– utwardzenie drogi gruntowej o długości 550 m i szerokości 4 m (wyrównanie, podsypanie warstwy utwardzającej, ułożenie płyt wielootworowych typu Yomb) na całej długości od ulicy Rąbińskiej do końca.

218 000,00

P0044

45.

Utwardzenie nawierzchni ul. Cyganka, naprawa chodników, montaż progów spowalniających.Lokalizacja – jw.

Opis – utwardzenie nawierzchni na ul. Cyganka od ul. Krakowskiej do ul. Spadochroniarzy, naprawa chodnika wzdłuż ulicy, wykonanie studzienek, montaż progów spowalniających.

2 220 000,00

P0045

46.

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do odprowadzania wód opadowych wraz z przebudową ulicy uwzględniającą nowoczesną nawierzchnię, chodniki i drogę rowerową.Lokalizacja – ul. Namiotowa.

Opis – rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do odprowadzania wód opadowych między ul. Krakowską i ul. Spadochroniarzy z uwzględnieniem pięciu bocznych dojazdów (łączna długość około 1000 m), dopasowanie kratek wlotowych kanalizacji deszczowej do poziomu ulicy, uwzględnienie możliwości podłączenia do kanalizacji deszczowej wszystkich mieszkańców ulicy, wymiana istniejącego bruku np. na nawierzchnię asfaltową, wykonanie chodnika z dostępem do poszczególnych posesji oraz drogi rowerowej wzdłuż całej ulicy.

2 997 756,00

P0046

47.

Odnowienie rzeźb – pomników „Bociany” lub „Żurawie” (al. Bandurskiego przy al. Wyszyńskiego) i „Matki z trójką dzieci” (ul. Przełajowa przy al. Wyszyńskiego) na osiedlu Zagrodniki.Lokalizacja – jw.

Opis – odnowienie pomników – rzeźb będących symbolami Osiedla Zagrodniki: „Żurawi – Bocianów” przy wjeździe na osiedle i „Matki z trójką dzieci” na skwerze przy ul. Przełajowej (skrzyżowanie z al. Wyszyńskiego).

10 000,00

P0047

48.

Remont sali gimnastycznej w SP 6 w Łodzi.Lokalizacja – ul. Kusocińskiego 116

Opis – naprawa lub wymiana pokrycia dachowego na całym budynku (założenie właściwej termoizolacji), wymiana całej instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, zakup i instalacja nowego oświetlenia sali, naprawa parkietu wraz z namalowaniem linii.

235 800,00

P0048

49.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw.Lokalizacja – PG 20, ul. Olimpijska 9.

Opis – budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (w miejsce istniejącego boiska asfaltowego) o wymiarach 22×42 wraz z bramkami, koszami do piłki koszykowej i piłko chwytami; budowa placu zabaw o powierzchni około 250 m² wyposażonego w kompleksowy zestaw zabawowy, huśtawki i karuzelę na bezpiecznym podłożu.

455 000,00

P0049

50.

Zabudowa wiat, ławek oraz koszy na śmieci na przystankach komunikacji miejskiej.Lokalizacja – działki: P16-42/14, 42/59; P24-365/320; P25-71/38, 210/13, 210/17; P26-52/52, 79/2, 79/3, 79/4, 79/32, 79/42, 123/92, P36-25/41.

Opis – wyposażenie następujących przystanków komunikacji miejskiej w ławki i kosze na śmieci: Krzemieniecka/szpital (0415), Krzemieniecka/Retkińska (0416), Wyszyńskiego/Retkińska (1375), Retkińska/Krzemieniecka (1850), Kusocińskiego 61 [Babickiego] (1962) oraz zamontowanie wiat z ławkami i koszami na śmieci na następujących przystankach: Maratońska/Obywatelska (0545), Maratońska/Przejazd PKP [Płocka] (0547), Waltera-Janke/Wiadukt (1291), Wyszyńskiego/CH Piaski (1377), Wyszyńskiego/Waltera-Janke (1379), Wyszyńskiego/ Bandurskiego (1381), Kusocińskiego/Retkińska (1960), Kusocińskiego 61 [Babickiego] (1961).

150 000,00

P0050

51.

Przebudowa ul. Kozietulskiego w zakresie modernizacji nawierzchni oraz wybudowania kanalizacji deszczowej.Lokalizacja – jw.

Opis – zerwanie starej wyeksploatowanej nawierzchni i wykonanie nowej oraz zrealizowanie w ulicy sieci kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej (odtworzenie istniejącej) instalacji oświetleniowej ulicy.

1 360 000,00

P0051

52.

Remont chodnika na ul. Narciarskiej oraz przed PM 151, ul. Narciarska 20/22.Lokalizacja – jw.

Opis – demontaż istniejącego, zniszczonego ciągu pieszego oraz budowa nowego w śladzie istniejącego chodnika.

50 000,00

P0052

53.

Budowa chodnika oraz schodów od przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic al. Wyszyńskiego/ul. Armii Krajowej do parkingu przy pawilonie LIDL.Lokalizacja – jw.

Opis – budowa dwóch zejść dla pieszych (schodów) spiętych chodnikiem.

55 000,00

P0053

54.

Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57.Lokalizacja – jw.

Opis – budowa instalacji oświetleniowej, ustawienie kilku słupów wraz z oprawami na zieleńcu oraz na placu zabaw przy ul. Wileńskiej 57.

60 000,00

P0054

55.

Budowa chodnika pomiędzy ul. Trójskok a al. Waltera-Janke.Lokalizacja – jw.

Opis – budowa chodnika pomiędzy ul. Trójskok z al. Waltera-Janke oraz zabezpieczenie ciągu pieszego separatorami i wydłużenie istniejących barierek ochronnych na zjeździe z ul. Maratońskiej w al. Waltera-Janke.

60 000,00

P0055

56.

Park na Zdrowiu – i wszystko jasne!Lokalizacja – Park na Zdrowiu ( park im. J. Piłsudskiego)

Opis – rozbudowa systemu oświetlenia, zamontowanie 56 lamp: 34 zakończeń lampowych do istniejących już słupków oraz 28 nowych lamp wraz ze słupkami, zamontowanie dodatkowego oświetlenia w najpopularniejszej części spacerowo-biegowej parku (al. gen. Orlicz-Dreszera); w ramach zmniejszenia kosztów inwestycji zaproponowano lampy solarne.

930 000,00

P0056

57.

Remont i modernizacja zaplecza sportowego SP 36 w Łodzi.Lokalizacja – jw.

Opis – remont trybun znajdujących się na boisku szkolnym, instalacja bezpiecznych bramek piłkarskich, koszy, słupków do gier zespołowych, naprawa chodników –alejek lub ułożenie kostki brukowej między terenami sportowymi, naprawa i zabezpieczenie parkietu sali gimnastycznej, malowanie sali i pomieszczeń magazynowych oraz zaplecza, wyposażenie w sprzęt sportowy, zabezpieczenie środków finansowych dla prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży.

109 200,00

P0057

58.

Remont hali sportowej wraz z zapleczem (dawna hala ŁKS, ul. Pogonowskiego 82).Lokalizacja – jw.

Opis – remont hali wraz z salą treningową i siłownią oraz wyburzenie wymienionych w ekspertyzie pomieszczeń w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z hali sportowej (zajęcia sportowe i rekreacyjne), dawnej sali treningowej (szatnie z natryskami) i dawnej siłowni (miejsce działań społecznych i kulturalnych CZAS).

2 000 000,00

P0058

59.

Budowa ogrodzenia z siatki na posesji zlokalizowanej przy ul. Żeligowskiego 13.Lokalizacja – jw.

Opis – budowa ogrodzenia z bramą wjazdowa i furtką wejściową na podmurówce z siatki lub paneli ogrodzeniowych wzdłuż granicy działki od ul. Żeligowskiego o długości 37 mb.

4 314,00

P0059

60.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zielonej na odcinku od al. Włókniarzy do pl. Hallera, z dojazdem do ul. 6-go Sierpnia.Lokalizacja – jw.

Opis – realizacja projektu drogi rowerowej „Dokumentacja projektowa na odcinekdrogi rowerowej wzdłuż ul. Zielonej od al. Włókniarzy do pl. Hallera, z dojazdem do ul. 6-go Sierpnia” zgodnie z przetargiem ZDiT z dn. 18 stycznia 2012 roku pod tytułem „PL-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2012/S 11-017411”.

1 000 000,00

P0060

61.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzyńskiej.Lokalizacja – jw.

Opis – realizacja projektu drogi rowerowej „Al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Drewnowskiej/ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej, wraz z przejazdem przez ul. Srebrzyńską – (około 380 m)” zgodnie z przetargiem ZDiT z dn. 18 stycznia 2012 roku pod tytułem „PL-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2012/S 11-017411”.

380 000,00

P0061

62.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Legionów i ul. Konstantynowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej.Lokalizacja – jw.

Opis – realizacja projektu drogi rowerowej „ul. Legionów – ul. Konstytucyjna na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu al. Unii Lubelskiej i ul. Konstytucyjnej (wlot południowy i zachodni) – (około 345m) ” zgodnie z przetargiem ZDiT z dn.18 stycznia 2012 roku pod tytułem „PL-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2012/S 11-017411”.

855 000,00

P0062

63.

Budowa terenu rekreacyjnego „Ścieżki zdrowia”.Lokalizacja – działki: 246/2, 247/1, 247/2 (teren przyległy do ul. Drewnowskiej pomiędzy ul. Kasprzaka i ul. Okrzei).

Opis – wydzielenie powyższego terenu wysokim krawężnikiem, utwardzenie kostką brukową, oświetlenie lampą uliczną oraz umieszczenie sprzętu sportowego (do wyciskania na leżąco podwójne na pylonie, wyciąg górny pod wojny na pylonie, narciarz, rower rehabilitacyjny, wahadło podwójne na pylonie, prasa nożna na pylonie) i ławek dla przechodniów.

39 300,00

P0063

64.

Dokończenie chodnika na ul. Kolarskiej na odcinku od ul. Oszczepowej do ul. Zapaśniczej.Lokalizacja – jw.

Opis – dokończenie chodnika na niezwykle ruchliwej ul. Kolarskiej, po stronie zachodniej na odcinku od ul. Oszczepowej do ul. Zapaśniczej, aby całkowicie zrealizować projekt techniczny, znajdujący się w posiadaniu ZDiT, sfinansowany ze środków Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko.

43 000,00

P0064

65.

Zadbanie o bezpieczeństwo i ochronę przyrody na terenach leśnych – rekreacyjnych na Lublinku, szczególnie okolice stawu Bielice.Lokalizacja – jw.

Opis – zwiększenie liczby patroli straży miejskiej lub policji, szczególnie w miesiącach od maja do września, szczególnie w dniach piątek-niedziela, orientacyjnie w godzinach 17:00-22:30.

100 000,00

P0065

66.

Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy SP 6Lokalizacja – ul. Kusocińskiego 116.

Opis – wyrównanie i pokrycie nawierzchni kostką brukową, wyposażenie dziedzińca w ławki parkowe.

123 000,00

P0066

67.

Plac zabaw dla dzieci z ogrodem (ul. Legionów).Lokalizacja – działki: P9-69, P9-104/40.

Opis – budowa wraz z ogrodzeniem, zazielenienie placu zabaw, wyposażenie placu w oświetlenie, ławki, monitoring, kosze na śmieci, toaletę przenośną z dostępem do wody bieżącej, umieszczenie tabliczki „zakaz wprowadzania psów”, położenie nawierzchni twardej oraz posadzenie trawy, renowacja ścian przyległej kamienicy oraz muru od ul. Mielczarskiego.

520 000,00

P0067

68.

Sportowe Smulsko – boisko wielofunkcyjne.Lokalizacja – działki w obrębie P23: 362/180, 362/183, 91/3, 1756/8, 96/3.

Opis – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z niewielkim terenem rekreacyjnym, budowa chodnika wokół boiska,, wyposażenie boiska w urządzenia i piłkochwyty, posadowienie ławostołów wg załączonego rysunku, dokonanie nasadzeń zieleni.

449 632,65

P0068

69.

Plac zabaw dla dzieci – Małe Smulsko.Lokalizacja – działki w obrębie P23: 103/13, 1756/5.

Opis – budowa ogólnodostępnego, bezpłatnego placu zabaw dla dzieci, zgodnie z proponowanym planem oraz wyposażeniem: wyrównanie terenu, wyznaczenie chodników, postawienie ogrodzenia, montaż urządzeń do zabawy, nasadzenia zieleni i prace porządkujące.

223 248,70

P0069

70.

Budowa chodnika od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu
al. Wyszyńskiego/ul. Retkińska w kierunku bloków mieszkalnych przy ul. Hubala.
Lokalizacja – jw.

Opis – demontaż istniejącego i zniszczonego ciągu pieszego oraz budowa nowego chodnika od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego/ul. Retkińska w kierunku południowo-zachodnim, czyli bloków mieszkalnych przy ul. Hubala.

25 000,00

P0070

71.

Budowa parkingu.Lokalizacja – działki: 246/1, 248/1, 248/2 (teren przyległy do ul. Drewnowskiej pomiędzy ul. Kasprzaka i ul. Okrzei).

Opis – wyremontowanie i powiększenie o dodatkową powierzchnię istniejącego parkingu, wygrodzenie terenu wysokim krawężnikiem, utwardzenie powierzchni kostką brukową, wyznaczenie miejsc parkingowych dla trzech rzędów aut, montaż dodatkowego oświetlenia (dwóch lamp ulicznych) w obszarze parkingu.

19 500,00

P0071

72.

Sygnalizacja świetlna na żądanie na ul. Srebrzyńskiej przy markecie NETTO.Lokalizacja – jw.

Opis – namalowanie pasów (zebry) i zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na żądanie, umieszczenie odpowiednich znaków pionowych i poziomych, na ul. Srebrzyńskiej po prawej stronie wjazdu do marketu NETTO, na wysokości skrzyżowania z ul. Pietrusińskiego.

30 000,00

P0072

73.

Próg zwalniający na ul. Waryńskiego.Lokalizacja – jw.

Opis – zainstalowanie progu zwalniającego wykonanego z czarno-żółtej konstrukcji z tworzywa sztucznego.

5 000,00

P0073

74.

Dokończenie oświetlenia ul. Smulskiej na odcinku od ul. Kolarskiej do mostu na rzece.Lokalizacja – jw.

Opis – doświetlenie ul. Smulskiej za pomocą masztów oświetleniowych, zwłaszcza na odcinku gdzie znajduje się niebezpieczny zakręt pod kątem 90º, zgodnie z rysunkami stanowiącymi część zrealizowanego projektu technicznego.

232 933,00

P0074

75.

Zdrowie dla zdrowia – dla każdego coś odpowiedniego” – budowa przestrzeni publicznej (plac zabaw dla dzieci, siłownia na świeżym powietrzu, mini skate park).Lokalizacja – działki w obrębie P15: 314/38, 314/33, 314/37.

Opis – plac zabaw: usunięcie dzikich zakrzaczę i zarośli, rekultywacja trawników, zorganizowanie części dla dzieci młodszych do lat 3 (kiwaki, huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela, zabezpieczenie terenu sztucznym korkiem) oraz zestawu dla dzieci starszych (drabinki, mostki, ścianka wspinaczkowa itp.), ogrodzenie niskie do 70 cm; wytyczenie alejek i utwardzenie terenu pod elementy siłowni, instalacja urządzeń do gimnastyki na świeżym powietrzu oraz stołu do ping-ponga, ustawienie ławek i koszy na śmieci; uporządkowanie odwodnienie oraz utwardzenie terenu pod mini skate park dla młodzieży (min. 450 m²), ogrodzenie od strony ul. Rokitny i Krańcowej min 1 m, na pozostałym terenie do 70 cm, wyposażenie skate parku w mini rampę, bank quater i funbox xD, wytyczenie placu do gry w koszykówkę, utwardzenie i zamieszczenie kosza.

420 000,00

P0075

76.

Remont i inwestycje do wykonania na terenie Integracyjnej SP 67, Lokalizacja – ul. Maratońska 47b.

Opis – remont dachu i części elewacji drewnianej, remont podjazdu i miejsca parkingowego przed szkołą, wymiana okien, termomodernizacja budynku, wykonanie ogrodzenia terenu szkoły.

396 000,00

P0076

77.

Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach wzdłuż ulic oraz założenie progów zwalniających na jezdni.Lokalizacja – ul. Waryńskiego, ul. Długosza między ul. Kasprzaka a ul. Pietrusińskiego.

Opis – całkowita, obustronna wymiana nawierzchni chodnikowej wzdłuż ul. Waryńskiego i ul. Długosza, montaż progów zwalniających.

500 000,00

P0077

78.

Zagospodarowanie zaniedbanego skwerku na terenie osiedla im. M. Kopernika przy ul. Struga 90.Lokalizacja – jw.

Opis – uporządkowanie istniejącej zieleni, stworzenie trawników, ścieżki utwardzonej, przystrzyżenie żywopłotów, nowe zasadzenia krzewów ozdobnych, utwardzenie części parkingowej płytami ażurowymi, stworzenie chodnika.

30 000,00

P0078

79.

Niwelacja krawężników na drodze rowerowej wzdłuż al. Włókniarzy na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Wróblewskiego.Lokalizacja – jw.

Opis – wyrównanie styku jezdni i drogi rowerowej do tego samego poziomu, zniwelowanie wysokich krawężników, utworzenie gładkiej i nowej nawierzchni.

36 500,00

P0079

80.

Położenie płyt chodnikowych na trawniku.Lokalizacja – ul. Biegunowa od ul. Krakowskiej do ul. Krańcowej z wyłączeniem parkingów.

Opis – wyrównanie terenu w pasie układania i ułożenie płyt chodnikowych.

33 000,00

P0080

81.

Akademia Aktywnych „Na Zdrowiu”.Lokalizacja – ZSO 7, ul. Minerska 1/3.

Opis – wyposażenie w sprzęt sportowy oraz artykuły papierniczo-biurowe umożliwiające organizowanie festynów, zajęć sportowych i kulturalnych, spotkań cyklicznych, seminariów, warsztatów, imprez okolicznościowych dla różnych grup wiekowych oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt sportowy oraz multimedialny, służący uczniom i rozwojowi kolejnych inicjatyw obywatelskich.

35 000,00

P0081

82.

Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownie zajęć technicznych. Wyposażenie pracowni zajęć technicznych w SP 41.Lokalizacja – ul. Rajdowa 18.

Opis – wymiana tynków i posadzek, położenie płytek ściennych, wykucie otworów drzwiowych, wymiana: stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej, malowanie ścian i sufitów, wykonanie zabudów kuchennych i blatów roboczych oraz dostarczenie wyposażenia i sprzętów AGD (zlewozmywaki, kuchnia indukcyjna 4-polowa, lodówka, kuchnia mikrofalowa, 2 piekarniki elektryczne, 2 roboty kuchenne, 2 sokowirówki, 4 opiekacze, 4 miksery, zmywarka, pralka, waga kuchenka, czajnik elektryczny, piekarniki przenośne) i zastawy stołowej, wyposażenie w: stoły, krzesła, szafki, biurka, rolety okienne, urządzenia do obróbki drewna (imadło, wiertarka, zestawy narzędzi ręcznych), zestawy edukacyjne do montażu elektronicznego i mechanicznego, maszyny do szycia (2 szt.), deski do prasowania i żelazka, zakup urządzeń multimedialnych (tablica multimedialna, laptop, drukarka, skaner).

144 526,00

P0082

83.

Remont chodników oraz tarasów w ogrodzie na terenach PM 173.Lokalizacja – al. Wyszyńskiego 62

Opis – rozbiórka betonowych tarasów, wyrównanie podłoża, ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami oraz palisadą, wykonanie poręczy (balustrad) z rur, rozbiórka chodnika, wykorygowanie podłoża i ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami.

194 893,56

P0083

84.

Odnowa zieleni przy ul. Gdańskiej na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Curie-Skłodowskiej.Lokalizacja – jw.

Opis – uzupełnienie istniejącej alei lipowej nowymi nasadzeniami drzew, odnowa ciągów istniejących trawników i likwidacja betonowych donic oraz nasadzenie drzew niewrażliwych na zasoloną glebę.

19 000,00

P0084

85.

Zatoka parkingowa ul. Gdańska 116/118.Lokalizacja – jw.

Opis – wybudowanie zatoki parkingowej dla samochodów osobowych, o długości około 26 m, wyłożoną kostką granitową w kolorze szarym.

40 000,00

P0085

86.

Przebudowa al. 1 Maja na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Wólczańskiej, wraz z elementami małej architektury.Lokalizacja – jw.

Opis – skucie asfaltu zasłaniającego kostką kamienną, która stanie się właściwą powierzchnią, poszerzenie chodników wraz z wymianą płyt (35×35 cm), wydzielenie zatoczek parkingowych o szerokości 2,3 m, ustawienie w odpowiednich miejscach elementów małej architektury (ławki stojaki rowerowe, kosze na śmieci), zasadzenie nowych drzew w raz z żeliwnymi osłonami, wyłożenie wjazdów na teren posesji kostką granitową, wymiana krawężników na nowe (betonowe).

736 400,00

P0086

87.

Remont elewacji i bramy PM 170.Lokalizacja – ul. Popiełuszki 13a

Opis – dokończenie docieplenia i elewacji budynku przedszkola w raz z zamontowaniem nowej bramy wjazdowej, spełniającej wymogi prawa budowlanego i przepisów pożarowych.

58 000,00

P0087

88.

Adaptacja i remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego w SP 164.Lokalizacja – jw.

Opis – remont sali gimnastycznej (wymiana oświetlenia, demontaż boazerii, skucie zawilgoconych elementów tynku,, ponowne tynkowanie, malowanie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wymiana drzwi, doposażenie w sprzęt sportowy), adaptacja pomieszczenia na rozbieralnię dla społeczności lokalnej (wymiana okien, malowanie, położenie glazury i terakoty, wymiana drzwi, zakup 20 szafek na odzież, dwóch ławeczek, uzupełnienie pozostałych braków), adaptacja wnęki na I piętrze (wymiana okien i oświetlenia, malowanie, wydzielenie pomieszczenia przez zabudowę wraz z wejściem, montaż drabinek, ławeczek i materacy itp.) adaptacja wnęki na II piętrze (wymiana okien i oświetlenia, remont i wymiana podłoża, malowanie, wydzielenie pomieszczenia przez zabudowę wraz z wejściem, zakup stołów do tenisa stołowego), remont oraz zagospodarowanie tarasu (budowa schodów ewakuacyjnych, montaż balustrad, pokrycie podłoża tarasu bezpieczną nawierzchnią, zakup i montaż elementów wyposażenia).

553 100,00

P0088

89.

Remont odtworzeniowy nawierzchni ul. Armii Krajowej (od ul. Kusocińskiego do al. Wyszyńskiego) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na ww. ulicy.Lokalizacja – jw.

Opis – kompleksowy remont nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zatok autobusowych, gruntowna naprawa chodników celu ujednolicenia nawierzchni i jej wyrównania.

2 501 082,00

P0089

90.

Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych (korytarzy) w SP 19 przy ul. Balonowej 1.Lokalizacja – jw.

Opis – usunięcie starej nawierzchni korytarzy wykonanych z płytek PCV (lata 70-te), wykonanie naprawy wylewek betonowych pod nową nawierzchnię, położenie nowej nawierzchni z tworzywa wielowarstwowego PCV (antypoślizgowej, o najwyższej klasie ścieralności) na powierzchni 480m².

55 200,00

P0090

91.

Remont chodnika w ul. Struga po stronie południowo-wschodniej na odcinku al. Włókniarzy do posesji nr 84.Lokalizacja – jw.

Opis – rozbiórka starych obrzeży trawnikowych, krawężników, chodników, wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni i krawężników po uprzednim korytowaniu, zamontowanie słupków ozdobnych, instalacja kraty pod drzewa, założenie zieleńca.

406 434,20

P0091

92.

Ośrodek 3 piętra – podwórko zabawy i nauki.Lokalizacja – podwórko oraz kamienica przy ul. Strzelców Kaniowskich 71/73.

Opis – remont zaniedbanego podwórka, położenie kostki brukowej, umieszczenie stojaków na rowery, zaaranżowanie przestrzeni dla najmłodszych, ustawienie małej altanki z ławkami, obsadzenie roślinnością i zabezpieczenie wjazdu na posesję, ogrodzenie, wymiana lub remont stolarki okiennej w kamienicy i drzwi wejściowych do budynku, remont elewacji kamienicy wraz z ociepleniem.

182 300,00

P0092

93.

Wyposażenie ogrodu przedszkolnego przy PM 53.Lokalizacja – ul. Kasprzaka 57.

Opis – wyposażenie ogrodu w zestaw integracyjny posiadający wieżę z dachem, platformy, bezpieczne z nich wejścia i zejścia, zjeżdżalnię dla maluchów, piaskownicę, wciągarkę dla piasku, sprężynowe bujaki, drewniane domki lub altanki, tablicę do rysowania kredą, grę w kółko i krzyżyk, ławki, zapewnienie bezpiecznej nawierzchni np. z płyt gumowych.

62 000,00

P0093

94.

Plac zabaw dla dzieci (ul. Mielczarskiego róg ul. Cmentarnej).Lokalizacja – jw.

Opis – ogrodzenie terenu, wyposażenie w piaskownicę, zjeżdżalnię, karuzelę płaską, huśtawki, ławki itp.

150 700,00

P0094

95.

Utworzenie parku i stworzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców osiedli Smulsko, Retkinia, Nowy Józefów i pracowników zakładów ŁSSE – obszar Łódź Nowy Józefów.Lokalizacja – obręb P-39, działki nr 323/4, 324/2, 327/4, 326/2, 103/6.

Opis – wywóz śmieci, uporządkowanie zieleni, wytyczenie ciągów spacerowych, dokonanie nasadzeń, umieszczenie ławek i koszy, stworzenie placu zabaw dla dzieci zabezpieczonego ogrodzeniem, wyznaczenie miejsca pod ognisko i na grillowanie, stworzenie w obszarze źródeł oczka wodnego, wycięcie suchych drzew i nasadzenia uzupełniające w obszarze lasu.

350 000,00

P0095

96.

Łódź curlerów – budowa całorocznego toru curlingowego dla mieszkańców Łodzi.Lokalizacja – MOSiR/Orzeł Łódź, ul. 6. Sierpnia nr 71.

Opis – budowa obiektu o nieskomplikowanej konstrukcji (spełniające określone wymogi do użytkowania całorocznego) o powierzchni min. 250 m² z głównym pomieszczeniem przeznaczonym na tor curlingowy w kształcie prostokąta o wymiarach min. 45×5,5 m, wyznaczenie zaplecza i miejsca przygotowania zawodników; przebudowa i montaż jednej z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska, zapewnienie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu (zapewnienie urządzenia do pielęgnacji lodu curlingowego tzw. Ice Buss.

320 000,00

P0096

97.

Remont chodnika ul. 6-go Sierpnia po stronie południowo – wschodniej na odcinku od ul. Żeligowskiego do posesji 98.Lokalizacja – jw.

Opis – rozbiórka starych obrzeży trawnikowych, krawężników, chodników, wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni i krawężników po uprzednim korytowaniu, zamontowanie słupków ozdobnych, instalacja kraty pod drzewa, założenie zieleńca, regulacja wysokościowa studni telefonicznej i gazowej.

406 590,00

P0097

98.

Remont i przebudowa części obiektu sportowego stadionu żużlowego pozostającego w użyczeniu Klubu Żużlowego Orzeł.Lokalizacja – ul. 6-go Sierpnia 71.

Opis – stworzenie wejść dla osób niepełnosprawnych z obu stron stadionu, modernizacja i przebudowa części trybun (głównie trybuny VIP oraz dostosowanie wieżyczki sędziowskiej do wymogów regulaminowych, powiększenie trybuny położonej przy wieżyczce dla dziennikarzy, przedstawicieli Telewizji i gości przyjezdnych).

2 200 000,00

P0098

99.

Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Więckowskiego i ul. Strzelców Kaniowskich.Lokalizacja – jw.

Opis – wyrównanie i utwardzenie terenu pod parking, wyznaczenie (zwiększenie ilości) miejsc parkingowych i budowa drogi wyjazdowej, oświetlenie terenu, budowa małego placu zabaw, ustawienie ławek i koszy na śmieci, posadzenie żywopłotu i ozdobnych krzewów, naprawa trawników, umieszczenie tablic przypominających o sprzątaniu po psach i koszy na odchody zwierzęce.

312 500,00

P0099

100.

Rewitalizacja trawników znajdujących się na al. 1 Maja.Lokalizacja – obręb P-9, działki 376/2 i 424.

Opis – przekopanie i nawiezienie trawników, posianie trawy, zasadzenie krzewów niskich i trwałych, zabezpieczenie trawnika za pomocą siatki do czasu wzrostu roślin.

15 000,00

P0100

101.

Wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej do obiektów sportowo – rekreacyjnych i wytyczenie ścieżek dla rowerów, pieszych i samochodów oraz wyposażenie boiska w stojaki dla rowerów.Lokalizacja – SP 41, ul. Rajdowa 18 działka nr 74/18 obręb P-26.

Opiswykonanie drogi dojazdowej z nawierzchnią do części sportowo – rekreacyjnej szkoły, w tym wytyczenie tej drogi z zaznaczeniem części dla pieszych oraz ścieżek dla rowerów, wykonanie projektu niezbędnych robót ziemnych, ustabilizowanie podłoża, wykonanie podbudowy z tłucznia, ustawienie krawężników betonowych, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, zakup i montaż stojaków na rowery, wymalowanie pasów dla pojazdów i pieszych, wykonanie terenów zielonych, przeprowadzenie robót udrożniających odprowadzenie wody podeszczowej.

101 200,00

P0101

102.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pienistej i ul. gen. Maczka oraz remont chodników wzdłuż ulic: Obywatelskiej, Pienistej i gen. Maczka.Lokalizacja – jw.

Opis – budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pienistej i ul. gen. S. Maczka, wymiana krawężników i płyt chodnikowych na nowe wzdłuż ul. Obywatelskiej od przejazdu PKP do ul. Pienistej, oraz wzdłuż ul. Pienistej i ul. gen. Maczka.

900 000,00

P0102

103.

Dokończenie inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Pienistej – działka nr 27/30 i 27/34, obręb P – 36.Lokalizacja – jw.

Opis – wyposażenie placu w zestawy zabawowe (huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia, piaskownica, bujaki), ustawienie ławek i koszy na śmieci, stoły), zapewnienie chodników, w ramach projektu z 2012 r. wykonanego z budżetu Rady Osiedla „Lublinek-Pienista”.

430 000,00

P0103

104.

Remont i modernizacja dojazdu do szkół oraz parkingu przy SP 44 i PG 22 w Łodzi.Lokalizacja – ul. Kusocińskiego 100.

Opis – roboty rozbiórkowe i ziemne w celu wyłożenia terenu kostką, wyznaczenie miejsc dojścia uczniów do szkoły, przejścia dla mieszkańców oraz miejsc parkingowych dla samochodów, modernizacja parkingu rowerowego dla uczniów, pracowników i okolicznych mieszkańców.

545 000,00

P0104

105.

Osiedlowy monitoring.Lokalizacja – Osiedle im. Mireckiego.

Opis – montaż 15 kamer w newralgicznych punktach osiedla i odbiorników rejestrujących ich zapis.

40 725,00

P0105

106.

Wykonanie parkingu dla mieszkańców ul. Okrzei.Lokalizacja – jw, działki 294/1 i 295/7.

Opis – budowa bezpłatnego parkingu o powierzchni proponowanej około 600 m², na koło 50 aut, przeprowadzenie prac przygotowawczych.

210 000,00

P0106

107.

Ogród przedszkolny przyjazny dzieciom” – stworzenie dzieciom warunków do rozwoju ruchowego, ich pasji i zainteresowań poprzez stworzenie boiska do gier i zabaw sportowych w bezpiecznych warunkach (częściowa wymiana przęseł ogrodzenia).Lokalizacja – ul. Długosza 28, działka 221.

Opis – zagospodarowanie fragmentu terenu ogrodu przedszkolnego pod mini boisko sportowe o wymiarach 15×6 m, wykonane z powierzchni poliuretanowej, wymiana części przęseł (20 szt.) ogrodzenia w sąsiedztwie boiska.

60 000,00

P0107

108.

Przestrzenie aktywnych pokoleń.Lokalizacja – teren ograniczony ulicami: Wileńską, Joanny Żubrowej, C.K. Norwida – działki 133/13, 133/14,144/27, 144/26, 144/25, 144/22, 144/17, 144/16, 176/21 oraz część działki 73/14.

Opis – stworzenie Przestrzeni Ruchu i Aktywnej Rekreacji – utworzenie alejki spacerowej (ciągu pieszo-jezdnego) do jazdy na rolkach i rowerem, łącząca ul. Norwida z ul. Wileńską, ustawienie stojaków dla rowerów oraz ławek, miejsca do grillowania i stołów spotkań rodzinnych, postawienie wzdłuż alejki latarni oświetleniowych.. Stworzenie Przestrzeni Spotkań i Zabawy Ruchowej -wygospodarowanie placu z ławkami do gier dla dzieci i młodzieży, miejsca z elementami wspinaczkowymi, huśtawką, bujakami, domkiem i zjeżdżalnią, odnowienie chodników, utwardzenie ścieżek, zapewnienie elastycznej nawierzchni amortyzującej ewentualne upadki, ogrodzenie i obsadzenie terenu krzewami kwitnącymi. Stworzenie Przestrzeni Relaksu i Rekreacji Umysłowej – Świątyni Dumania -zakup stelaży i hamaków, ławek, stolików do gier w szachy, warcaby i chińczyka, wybudowanie pergoli. Stworzenie Przestrzeni Dostępowej – utworzenie parkingów z miejscami dla osób niepełnosprawnych przy zrewitalizowanym fragmencie ul. Norwida oraz przy strefie grillowania. Zorganizowanie festynu integracyjnego na otwarcie Przestrzeni Aktywnych Pokoleń.

2 989 069,50

P0108

109.

Budowa wejścia do siedziby Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 z uwzględnieniem podjazdu dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.Lokalizacja – ul. Olimpijska 9.

Opis – wybudowanie nowego wejścia do zachodniego skrzydła budynku, od strony południowej, uwzględniające podjazd dla osób na wózkach, wykonanie wejścia z lekkich, nowoczesnych materiałów (ażurowa stal, szkło, aluminium), wyposażenie w system zabezpieczeń antywłamaniowych oraz domofon.

89 900,00

P0109

110.

Oferta na budowę i wyposażenie skateparku na terenie obiektu Tramwajarz.Lokalizacja – ul. Konstantynowska 3/5.

Opis – budowa skateparku Łódź-Zdrowie, zgodna z załączoną ofertą budowlaną i kosztorysem.

369 000,00

P0110

111.

Położenie asfaltu na ul. Minerskiej wraz z odwodnieniem, położenie chodników, wykonanie ścieżki rowerowej oraz uporządkowanie zieleni wzdłuż ul. Minerskiej – I etap budowy drogi ul. Minerskiej (od posesji ul. Minerskiej 12 do ul. Krańcowej).Lokalizacja – jw.

Opis – położenie asfaltu wraz z odwodnieniem i chodnikiem oraz uporządkowanie zieleni (drzewostanu) oraz wykonanie ścieżki rowerowej na części ul. Minerskiej od ul. Minerska 12 do ul. Krańcowej (530 m), jako I etap budowy drogi ul. Minerskiej.

1 896 000,00

P0111

112.

Wielofunkcyjne boisko sportowo – rekreacyjne „Sport strefa 21” w XXI LO.Lokalizacja – ul. Kopernika 2, nr działki P20 – 143/9.

Opis – zerwanie nawierzchni asfaltowej i betonowej, położenie kolorowej nawierzchni tartanowej z namalowanymi liniami do gier zespołowych oraz dwutorową bieżnią, stworzenie na terenie boiska miejsca do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych, założenie siatek zabezpieczających boisko wielofunkcyjne od terenu lekkoatletycznego i boiska rekreacyjnego, zaplanowanie ścieżki zdrowia oraz miejsca do wypoczynku w części rekreacyjnej z nawierzchnią z kolorowej kostki, wyposażenie ścieżki w zamontowane na stałe przyrządy do ćwiczeń typu Atlas oraz tablice instruktażowe, zamontowanie wiaty i stojaków dla rowerów, doprowadzenie mediów w celu utworzenie pomieszczeń socjalnych (pokój trenerski, szatnie, sanitariaty, natryski), utworzenie terenu zielonego obsadzonego roślinami kwitnącymi, krzewami i iglakami, ustawienie ławek.

1 191 300,00

P0112

113.

Budowa oświetlenie iluminacyjnego budynku kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela, al. Włókniarzy.Lokalizacja – jw., działka 41/1.

Opis – wykonanie zasilania głównej tablicy sterowniczej istniejącego złącza kablowego, ustawienie 4 masztów oświetlanych z projektorami o mocy 70W w ilości 14 szt., zabudowana w nawierzchni chodnika projektorów ziemnych, w ilości 19 kompletów, wykonanie linii kablowych do poszczególnych słupów oraz instalacji do projektorów ziemnych, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z kompletnymi uzgodnieniami, wystąpienie o decyzję pozwolenia na budowę.

96 000,00

P0113

114.

Budowa jezdni i chodnika wraz z oświetleniem w ul. Towarowej.Lokalizacja – jw, działki 4/3 i 4/5.

Opis – budowa jezdni o szerokości 6 m z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudówką i odwodnieniem o długości 120 m, z chodnikiem o szerokości 2 m z kostki betonowej o grubości 6 cm oraz oświetleniem drogowym wzdłuż jezdni, wykonanej linią kablową na słupach stalowych o wysokości 9 m, w ilości 13 kpl., zakończenie jezdni placem manewrowym o wielkości zgodnej z obowiązującymi przepisami, dla pojazdów uprzywilejowanych (np. Straż Pożarna, Pogotowie itp.), opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego w branżach: drogowej, sanitarnej i elektrycznej oraz wystąpienie o decyzję pozwolenia na budowę.

289 000,00

P0114

115.

Bezpieczna droga”.Lokalizacja – skrzyżowanie ulic Czerwona/Wólczańska oraz Wólczańska/Wróblewskiego.

Opis – założenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Czerwona/Wólczańska oraz Wólczańska/Wróblewskiego.

200 000,00

P0115

116.

Kozińska Wielopokoleniowa Orkiestra Flażoletowa.Lokalizacja – Osiedle Koziny i Osiedle im. Mireckiego.

Opis – utworzenie wielopokoleniowej orkiestry z instrumentem wiodącym – flażoletem, zakup 50 instrumentów muzycznych dla uczestników projektu, nut, śpiewników oraz pulpitów na nuty i sprzętu nagłaśniającego, zapewnienie ulotek reklamowych oraz materiałów promujących zadanie, zakup koszulek z logo orkiestry, zorganizowanie cateringu oraz ewentualnych opłat dla kompozytorów i instruktorów prowadzących warsztaty; celem nadrzędnym zadania jest rekonstrukcja więzi społecznych między przedstawicielami różnych pokoleń (dzieci w młodszym i starszym wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież, również z obszaru tzw. wykluczenia społecznego, osoby dorosłe).

27 950,00

P0116

117.

Rozbudowa zaplecza socjalnego dla młodzieży uprawiającej sporty zimowe na lodowisku „Retkinia”.Lokalizacja – ul. Popiełuszki 13 b.

Opis – powiększenie zaplecza socjalnego (szatnie, toalety, natryski), poprzez zainstalowanie wzdłuż północnej ściany lodowiska dwóch kontenerów szatniowo-sanitarnych i wykonanie połączenia nowego zaplecza z halą lodowiska.

69 000,00

P0117

118.

Zakup sportowej modułowej nawierzchni syntetycznej na płytę Lodowiska Retkinia, MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.Lokalizacja – jw.

Opis – zakup modułowej nawierzchni syntetycznej na płytę Lodowiska MOSiR przy ul. Popiełuszki 13b, celem wykorzystania obiektu poza sezonem lodowym – od maja do października.

150 000,00

P0118

119.

Budowa drogi rowerowej Legionów – Konstantynowska – od al. Unii do al. Włókniarzy.Lokalizacja – jw.

Opis – budowa odcinka drogi rowerowej w rejonie ul. Legionów i ul. Konstantynowskiej, na odcinku od al. Unii do al. Włókniarzy, wraz z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu al. Unii i ul. Konstantynowskiej (około 345 m), wydłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Konstytucyjnej i al. Unii Lubelskiej o 75 m, wydłużenie zjazdu na al. Unii Lubelskiej o 10 m (zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na zlecenie ZDiT w 2012r.).

400 000,00

P0119

120.

Budowa drogi rowerowej na ul. Drewnowskiej – od ul. Stolarskiej do ul. Drewnowskiej 110.Lokalizacja – jw.

Opis – budowa odcinka drogi rowerowej (około 480 m) między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110, wydłużenie drogi rowerowej o 25 m i przejazd przez ul. Stolarską (zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na zlecenie ZdiT w 2012r.).

600 000,00

P0120

121.

Budowa drogi rowerowej na ul. Drewnowskiej – od al. Unii do al. Włókniarzy.Lokalizacja – jw.

Opis – budowa odcinka drogi rowerowej w rejonie ul. Drewnowskiej od al. Unii do al. Włókniarzy wraz z połączeniem z planowaną drogą rowerową na al. Unii Lubelskiej (około 590 m), wydłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej i ul. Solec o 75 m, przejazd przez Solec o długości 10 m (zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na zlecenie ZDiT w 2012r.).

600 000,00

P0121

122.

Pokrycie asfaltem części ścieżek w parku na Zdrowiu.Lokalizacja – I część między ul. Konstantynowską – ul. Krzemieniecką – al. Unii,

II część między ul. Konstantynowską – ul. Krakowską – ul. Jarzynową – ul. Srebrzyńską – al. Unii.

Opis – część I zadania /położenie nowego asfaltu na ścieżkach w obie strony, na przedłużeniu ul. Retkińskiej do skrzyżowania Konstantynowska – al. Unii Lubelskiej, położenie asfaltu i przedłużenie uliczki przy ZOO, w celu połączenia z powyższą ścieżką, zamontowanie słupków blokujących wjazd samochodów w głąb parku, utworzenie ścieżki rowerowej (asfaltowej) wzdłuż al. Unii Lubelskiej od ul. Konstantynowskiej do ul. Maratońskiej/, część II zadania /pokrycie nowym asfaltem ścieżek na al. gen Orlicz-Dreszera wraz ze ścieżkami wewnętrznymi, wyznaczenie trasy rowerowej, pokrycie asfaltem ścieżek w zachodniej części parku w celu umożliwienia przejazdu od ul. Konstantynowskiej do ul. Krakowskiej i Jarzynowej/.

1 220 000,00

P0122

123.

Wymiana band na Lodowisku Retkinia, MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.Lokalizacja – jw.

Opis – wymiana starych zniszczonych drewnianych band na nowe z tworzywa sztucznego, spełniające normy (zgodne z przepisami gry hokeja na lodzie), instalacja niezbędnej infrastruktury do rozgrywania oficjalnych zawodów sportowych (boksy drużyn, ławki kar, tablica wyników).

280 000,00

P0123

124.

Modernizacja nagłośnienia sztucznego lodowiska „Bombonierka”, ul. Stefanowskiego 28.

Lokalizacja – jw.

Opis – instalacja elektronicznego systemu obsługi Klienta (ESOK) pozwalająca wyeliminować dotychczasowe zamieszanie i zbyt długie kolejki; zainstalowanie profesjonalnego nagłośnienia podnoszącego jakość dźwięku w czasie zwodów sportowych (ogólnopolskie i międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym hokeju na lodzie, treningi, ślizgawki miejskie),.

150 000,00

P0124

125.

Zakątek zdrowia, sportu, integracji.Lokalizacja – Park Smulsko, ul. Nowy Józefów, obręb P/39, działka nr 100/5.

Opis – realizacja profesjonalnego projektu placu zabaw oraz outdoor fitness, uwzględniająca najnowsze standardy jakości i bezpieczeństwa, położenie nawierzchni amortyzującej upadki, trawiastej oraz z piasku, wyposażenie placu zabaw w urządzenia typu: piaskownica, podwójna huśtawka, bujak, karuzela tarczowa twister, zestaw sprawnościowy, huśtawka wagowa, zestaw z wieżą i zjeżdżalniami, drabinkami, ścianka wspinaczkowa, rozgwiazda/piramida linowa, postawienie ławek, stojaka na rowery, koszy na śmieci, tablic informacyjnych z regulaminem, poza placem zabaw ustawienie stołów do gier planszowych, bramko-koszy, w ramach outdoor fitness zapewnienie urządzeń typu: biegacz wolnostojący, orbitrek, koła TAI CHI, prasa można, wioślarz, twister/wahadło, ławka, drabinka, ogrodzenie części z urządzeniami dla dzieci na placu zabaw.

193 500,00

P0125

126.

PROJEKT KUPA – kampania edukacyjna promująca sprzątanie zwierzęcych odchodów, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym osiedla Retkinia.Lokalizacja – jw.

Opis – wyposażenie osiedla w odpowiednie kosze w atrakcyjnej dla dzieci formie potworków, zaprojektowanych oraz pomalowanych przez łódzkich artystów w formie happeningu; projekt, produkcja i dystrybucja tekturowych szufelek do sprzątania psich odchodów, „obradowanych” identyfikacją kampanii; projekt, druk i dystrybucja w szkołach i przedszkolach dedykowanych kampanii książeczek edukacyjnych, organizacja warsztatów plastycznych wokół ćwiczenia zamieszczonego w książeczce; konkurs dla dzieci na projekt kosza-potwora.

53 000,00

P0126

127.

Remont nawierzchni chodnika i pielęgnacja terenów zielonych w kwartale ulic: Więckowskiego, Żeligowskiego i Zielona.Lokalizacja – jw.

Opis – rozebranie starych zniszczonych chodników i przejść dla pieszych płyt betonowych na podsypce piaskowej, rozebranie starych krawężników betonowych, ułożenie nowej nawierzchni z kostki oraz nowych krawężników, pielęgnacja terenów zielonych (posianie trawy, przycięcie drzew, ustawienie koszy).

550 000,00

P0127

128.

Utworzenie Muzeum Transportu w dawnej zajezdni na BRUSIE etap I.Lokalizacja – ul. Konstantynowska 115.

Opis utrzymanie obiektu na rok 2014 (opłaty za media, ochrona, podatek od nieruchomości), przygotowanie warsztatu do remontów eksponatów (elektronarzędzia, spawarki, gilotyna, zaginarka itp.), przygotowanie ekspozycji czasowej (odświeżenie eksponatów – malowanie, czyszczenie itp.).

230 000,00

P0128

129.

Wykonanie utwardzonej warstwy asfaltowej o szerokości 5 m wraz z wykonaniem krawężników i ciągów pieszych (chodników) po obu stronach ul. Bruskiej na Złotnie.Lokalizacja – ul. Bruska od nr 1 do nr 44.

Opis – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, położenie chodnika o szerokości 100 cm, z kostki brukowej o grubości 8 cm, profilowanie i zagęszczenie powierzchni, wykonanie podbudowy z kruszyw i pospółki, wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

393 613,00

P0129

130.

Projekt oświetlenia Parku Smulsko.Lokalizacja – jw.

Opis – zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na terenie parku, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, ułożenie kabla zasilającego, położenie fundamentu pod słupy elewacyjne.

155 800,00

P0130

131.

Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi, ul. Srebrzyńska.Lokalizacja – jw.

Opis – wymiana lub modernizacja schodów prowadzących na kładkę tak, aby mogły z niej korzystać m.in. osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dla dzieci, mieszkańcy osiedla, dzieci i młodzież dochodzący do szkół na os. Mireckiego; wymiana całej powierzchni kładki – zwłaszcza części z desek.

300 000,00

P0131

132.

PRO100 CHODNIKAMI” – Kompleksowa rewitalizacja ciągów) pieszych (chodników) w dzielnicy Łódź – Polesie, którą docelowo proponuję objąć teren całego Śródmieścia naszego Miasta. Lokalizacja –ul. Legionów między ul. Gdańską i al. Włókniarzy, działka P9-104/59; ul. Kasprzaka między ul. Srebrzyńską i ul. Drewnowską, działka P7-244/48, ul. Lorentza między ul. Wapienną i ul. Kasprzaka, działki P7-218/24, 218/3, 233/15, 233/17, 233/18; ul. Ossowskiego między ul. Długosza i ul. Srebrzyńskiej, działki P7-226/6 i 208/3; al. Unii Lubelskiej między ul. Srebrzyńską i ul. Drewnowską, działki P6-345/7,345/9; ul. Długosza między ul. Kasprzaka i ul. Pietrusińskiego, działka P7-330/10.

Opis – zerwanie pozostałości starego chodnika, wyrównanie i ewentualne zniwelowanie terenu, wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nową nawierzchnię, ułożenie nowych obrzeży i zastosowanie odwodnienia liniowego, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, wyodrębnienie miejsc parkingowych za pomocą słupków żeliwnych i powierzchni czynnych biologicznie za pomocą palisady betonowej.

2 938 299,00

P0132

133.

Zadbany budynek i otoczenie Przedszkola Publicznego, ul. Przełajowa 5.Lokalizacja – jw.

Opis – odnowienie zniszczonej elewacji przedszkola wraz z otoczeniem przedszkola, wymiana starych płyt chodnikowych stanowiących zagrożenie dla dzieci i opiekunów, zakup ławeczek, koszy na śmieci, stojaka na rowery.

294 900,00

P0133

134.

Instalacja siłowni zewnętrznej i stołów do ping-ponga przy obiekcie sportowym „Orlik”, ul. Perla 11.Lokalizacja – jw.

Opis – ustawienie na terenie ogrodzonym urządzeń siłowni zewnętrznej (w ilości 3-7 szt.), zamontowanie na stałe 2 stołów do tenisa stołowego, postawienie kilku ławek.

170 000,00

P0134

135.

Budowa „Małej Sceny Osiedlowej” dla mieszkańców osiedla Retkinia – miejsca spotkań artystyczno – kulturalnych oraz promocji twórczości amatorskiej.Lokalizacja – ul. Olimpijska 9.

Opis – wykonanie prac remontowych części korytarza (remont podłóg, położenie paneli, wymiana okien, odnowienie/malowanie ścian i sufitu), wybudowanie oraz wyposażenie samej Sceny (wybudowanie podestu, montaż kotar oraz oświetlenia i nagłośnienia), zakup sprzętu multimedialnego oraz krzeseł.

115 072,40

P0135

136.

Remont i modernizacja boiska sportowego oraz boiska do piłki nożnej przy SP 91, ul. Kasprzaka 45.

Lokalizacja – jw.

Opis – wykonanie niezbędnej dokumentacji, usunięcie i wywiezienie starej nawierzchni, demontaż dotychczasowego wyposażenia boiska, prace ziemne (m.in. wyprofilowanie spadków), prace elektryczne (linia do oświetlenia), drenaż terenu, ułożenie krawężników wzdłuż linii boisk, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, montaż nawierzchni poliuretanowej o grubości około 13-15 mm na powierzchni około 2200m², malowanie linii, montaż wyposażenia (słupki, bramki, kosze,, ogrodzeń piłkochwytów oraz oświetlenia, czynności porządkowe, wykonanie wymaganej dokumentacji powykonawczej; przewiduje się wykorzystanie istniejącej bazy do stworzenia 2 boisk ( jedno jak dotychczas do gry w piłkę nożną, drugie z podziałem na kort tenisowy i boisko do koszykówki/siatkówki).

976 000,00

P0136

137.

(Nie) Zwykłe Podwórko.Lokalizacja – ul. Wólczańska 225.

Opis – utworzenie placu zabaw dla najmłodszych z piaskownicą, huśtawkami, zjeżdżalnią, trzepakiem, ławeczkami), posianie terenu trawą; powstanie ogródka ekologicznego do uprawy warzyw, ziół i krzewów owocowych; wydzielenie miejsca do grillowania, zapewnienie stołu z parasolem, ławek i zazielenienie skweru; wyrównanie powierzchni całego podwórka z wydzieleniem miejsc parkingowych, przebudowa bramy wjazdowej, ustawienie kontenerów do selektywnej segregacji odpadów.

26 000,00

P0137

138.

Nowoczesne boisko sportowe przy SP 169 , ul. Napoleońska 7/17 (Złotno)”.Lokalizacja – jw.

Opis – wykonanie projektu budowlanego, nadzór budowlany, zdjęcie asfaltu, wykonanie wstępnej niwelacji terenu oraz odwodnienia liniowego boiska i bieżni, wykorytowanie podłoża, wykonanie wykopów pod fundament obrzeży, słupów, ogrodzenia i bramek do piłki siatkowej ( z siatką regulowanej wysokości), koszykowej ( z koszami regulowanej wysokości) i ręcznej, wykonanie fundamentów pod ww. elementy oraz podbudowy boiska, położenie na boisku nawierzchni z poliuretanu oraz pomalowanie linii, budowa ogrodzenia boiska z siatki na słupach stalowych o wysokości 4m z dwoma wejściami (w tym jedno techniczne o szerokości 2,5 m umożliwiające wjazd), montaż piłkochwytów, wykonanie utwardzonych ciągów pieszych wokół boiska, montaż dodatkowego wyposażenia (2 stoły do ping-ponga, 5 szt. ławek, 4 szt. koszy na śmieci, 2 szt. plansz z regulaminem); montaż dodatkowego oświetlenia i monitoringu.

1 266 000,00

P0138

139.

Budowa parkingu wewnątrz osiedla, ul. Maratońska 47.Lokalizacja – jw.

Opis – wykonanie miejsc parkingowych prostopadłych do chodnika biegnącego wzdłuż posesji przy ul. Maratońskiej 47, w technologii płyt ażurowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych, z dojazdem do miejsc od drogi dojazdowej do bl. 290.

271 500,00

P0139

140.

Miejski Ogród Warzywny – Retkinia.Lokalizacja – okolice ul. Maratońskiej 47, obręb P24, działka 310/33.

Opis – wyburzenie pozostałości po szkole, niwelacja gruntów, remont starego ogrodzenia, dopełnienie nowym ogrodzeniem, zagospodarowanie terenu, wyłonienie organizacji pozarządowej, która przeprowadzi działania animacyjne dla społeczności lokalnej, imprezy i warsztaty ekologiczne, od wiosny do jesieni; docelowo ogród przekazany pod uprawę przez mieszkańców.

212 900,00

P0140

141.

Budowa chodnika na działce P25-194/10.Lokalizacja – jw.

Opis – budowa nowego chodnika z kostki lub płyt betonowych o długości około 82 m i szerokości 2,5 m.

76 500,00

P0141

142.

Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie PM 174, ul. Kusocińskiego 122a.Lokalizacja – jw.

Opis – wyłożenie placu specjalną nawierzchnią syntetyczną zapewniającą bezpieczeństwo i komfort dzieciom, wyposażenie w urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat, zapewnienie monitoringu.

143 000,00

P0142

143.

Nasz ogródek „Mini ogródek przyblokowy”.Lokalizacja – ul. Wapienna 7.

Opis – ogrodzenie terenu siatką z dwoma furtkami wejściowymi, wymiana i wyrównanie podłoża (pow. ok. 565 m²), urządzenie trawnika z korą ogrodową, posadzenie iglaków, krzewów i roślin ozdobnych, zakup 2-3 ławek.

36 060,00

P0143