Aktualności

Raport z prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Mieście Łodzi zawierający rekomendacje dotyczące III edycji budżetu obywatelskiego

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przyjął w trakcie 10 spotkań, jakie odbył w okresie od 8 grudnia 2014 r. do 29 stycznia 2015 r., szereg ustaleń dotyczących III edycji budżetu obywatelskiego rekomendowanych Prezydentowi Miasta Łodzi do rozważenia. Zostały one uporządkowane i przedstawione w podziale na wyszczególnione poniżej dziedziny.


 Uwaga, poniżej znajdują się REKOMENDACJE zespołu ds. BO, a nie ostateczne zasady na III edycję budżetu obywatelskiego w Łodzi.


 

1) Wartości leżące u podstaw budżetu obywatelskiego
Przyjęto jednomyślnie, iż, że podstawowe wartości jakie winien uwzględniać budżet obywatelski to jasność zasad, sprawiedliwość i satysfakcja uczestników.

2) Wymogi dotyczące zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
Należy zachować sformułowania § 1 ust. 1 i 2 „Zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi” (II edycji), dotyczące zadań finansowanych ze środków budżetu obywatelskiego, które:

 • muszą należeć do zadań własnych gminy albo powiatu,
 • są możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego,
 • są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z prawem może wydatkować środki publiczne.

3) Kategorie zadań do budżetu obywatelskiego, podział środków między nie, ograniczenia kosztów zgłaszanych zadań.

 • należy uwzględnić dwa poziomy zadań: zadania osiedlowe i ponadosiedlowe. Należy przyjąć, iż zadania o charakterze osiedlowym to takie, które dotyczą głównie potrzeb mieszkańców jednej z 36 jednostek pomocniczych miasta Łodzi – osiedli.
 • należy podzielić kwotę środków na budżet obywatelski na zadania osiedlowe i ponadosiedlowe w proporcji 25 % (± 1%) do 75% (± 1%).
 • należy ograniczyć maksymalną kwotę zadań ponadosiedlowych do 33 1/3% ogółu środków przeznaczonych na te zadania.
 • należy rozdzielić środki między osiedla zgodnie z algorytmem zaproponowanym przez p. Szymona Iwanowskiego wychodzącym od podziału osiedli na cztery ich kategorie stosownie do liczby mieszkańców:
 • nie należy wydzielać – w ramach zadań ponadosiedlowych – środków na tzw. zadania miękkie.

4) Zgłaszanie wniosków do budżetu obywatelskiego

 • nie należy skracać czasu zgłaszania wniosków do BO w stosunku do obecnych 45 dni.
 • wnioski na zadania osiedlowe mogą dotyczyć dowolnie wybranego osiedla.
 • większością głosów uznano, iż jeden wnioskodawca (osoba albo kilka osób) może złożyć jeden wniosek do BO dla jednej lokalizacji (ulica, park, instytucja – np. szkoła, przedszkole).

5) Głosowanie

 • każdy z mieszkańców może głosować, w odniesieniu do kategorii zadań osiedlowych, na zadania w jednym, dowolnie wybranym osiedlu.
 • mieszkańcy mogą głosować maksymalnie na 3 zadania osiedlowe i 3 zadania ponadosiedlowe.
 • należy uszczelnić proces głosowania internetowego, np. poprzez wprowadzenie konieczności uzyskiwania, za pomocą sms-ów bądź e-maili zwrotnych, kodów dostępu umożliwiających głosowanie, przy czym można otrzymać do 5 kodów dziennie, nie więcej jednak niż 20 w ciągu całego okresu głosowania.
 • należy uszczelnić proces głosowania na kartach papierowych. Karty papierowe byłyby dostępne dopiero w okresie głosowania, w godzinach pracy punktów do głosowania, a w Internecie w wersji .pdf od godz. 0.00 pierwszego dnia głosowania do godz. 24.00 ostatniego dnia.
 • należy wprowadzić nowy wzór papierowej karty do głosowania umożliwiającej głosowanie tak na zadania osiedlowe jak i na zadania ponadosiedlowe na jednej karcie papieru.
 • należy zapewnić mieszkańcom dostęp do głosowania w możliwie szerokim zakresie oraz dać szansę jednostkom pomocniczym na uruchomienie punktów do głosowania.

6) Inne

 • nie należy uwzględniać, w wykazie wniosków zgłoszonych do BO, danych o kosztach eksploatacji zadania.
 • niewykorzystane środki przeznaczone w budżecie obywatelskim na zadania osiedlowe, powiększają kwotę środków przeznaczonych na zadania ponadosiedlowe.

7) Przygotowywanie kolejnych edycji budżetu obywatelskiego.

 • należy utworzyć stałą Radę ds. Budżetu Obywatelskiego. która byłaby w stanie wypracowywać, bez presji czasowej, wykorzystując informacje z kolejnych etapów budżetu obywatelskiego, rekomendacje dotyczące następnych jego edycji.
 • ww. Rada winna zająć się m.in. kwestią włączenia deliberacji do procesu budżetu obywatelskiego w kolejnych (poza III) jego edycjach.

 

Przeczytaj pełen raport z posiedzeń Zespołu 8.12 – 29.01 end

Przeczytaj komentarz członka zespołu Szymona Iwanowskiego