Jak to działa?

Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego w Łodzi pokazały, że mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Efekt? W każdej z dwóch poprzednich edycji zgłoszono po kilkaset pomysłów! Znakomita większość ze zgłoszonych propozycji okazała się możliwa do realizacji i została poddana pod głosowanie.

O tym, że budżet obywatelski to dobry sposób na współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych, świadczy olbrzymie zainteresowanie mieszkańców i mieszkanek i wysoka frekwencja podczas głosowania. Ostatecznie, w poprzedniej edycji budżetu, do realizacji zakwalifikowało się 65 propozycji na łączną kwotę niemal 40 mln złotych. Wszystkie zostały wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w bieżącym roku.

Podobnie jak w zeszłym roku, w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zadecydujemy o przeznaczeniu 40 mln złotych. Na zadania lokalne przeznaczono 30 mln zł – po 6 mln zł na każdą z dawnych dzielnic miasta, a na zadania ogólnomiejskie – 10 mln zł.

11149013_10203888943497751_1931925921_n

W tym roku procedura budżetu obywatelskiego została zmodyfikowana – Urząd Miasta Łodzi przeanalizował wyniki zeszłorocznej edycji i wprowadził zmiany, które pozwolą na jeszcze bardziej optymalne wykorzystanie dostępnych środków. Na tej stronie umieściliśmy opis poszczególnych etapów budżetu – dowiesz się z niej, co zmieniło się w stosunku do poprzednich edycji, wyjaśnimy Ci, jak przygotować i złożyć zadanie do budżetu obywatelskiego, na czym polega jego weryfikacja oraz jak będzie wyglądało wrześniowe głosowanie!


Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu mogą decydować mieszkańcy i mieszkanki Łodzi


Najważniejsze zmiany w procedurze budżetu obywatelskiego dla Łodzi:

 • Kwota przeznaczona na poszczególne zadania nie może przekroczyć 25% całkowitej kwoty na zadania lokalne, czy ogólnomiejskie. Oznacza to w praktyce, że zadanie nie może kosztować więcej niż 1,5 mln zł (w przypadku zadań lokalnych) i 2,5 mln zł (w przypadku zadań ogólnomiejskich). Ograniczenie wartości projektów ma na celu zwiększenie ilości projektów, które zostaną wybrane w głosowaniu i wprowadzone do realizacji w 2016 roku.
 • Harmonogram – w tej edycji na zgłoszenie propozycji mamy czas od 13 kwietnia do 27 maja (do godz. 16:00). Głosowanie będzie trwało od 19 do 27 września do godziny 18:00 w przypadku głosowania w punktach do tego wyznaczonych, zaś do północy w przypadku głosowania przez internet.
 • Propozycja zadania może dotyczyć tylko jednej lokalizacji, np. ulicy, placu, parku, szkoły, poradni. Jeśli autor chciałby np., aby zbudowano boiska w trzech szkołach, to powinien złożyć trzy odrębne wnioski na budowę boiska w każdej ze szkół.
 • Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania – choć większość pól w formularzu pozostała bez zmian, to wprowadzono pewne modyfikacje:
  • każde zadanie oprócz informacji czy jest to zadanie ogólnomiejskie czy lokalne będzie wymagało także podania nazwy jednostki pomocniczej Miasta Łodzi–osiedla, na którym ma być realizowane; dzięki temu mieszkańcy i mieszkanki szybciej i łatwiej zorientują się, które projekty dotyczą ich najbliższej okolicy. Informację o tym, którego osiedla zadanie dotyczy, będzie można znaleźć na niniejszej stronie.
  • każde zadanie będzie musiało zawierać informację o dostępności dla mieszkańców (np. godziny otwarcia boiska, ewentualna odpłatność, kategoria osób, które będą mogły z niego korzystać).
 • Uzgadnianie propozycji – jeśli w trakcie analizy zadań okaże się, że zgłoszono kilka propozycji dotyczących tego samego terenu lub budynku, pracownicy komórki merytorycznej UMŁ zaproszą ich autorów do rozmów. Sami zainteresowani będą mogli wówczas zadecydować, czy chcą zadania połączyć, czy też ich propozycje będą niezależnie od siebie rywalizować o głosy.
 • Wprowadzona została możliwość modyfikacji propozycji zadania lokalnego którego koszty szacunkowe, po analizie merytorycznej, przekroczą dozwolony limit przez jego autora/autorów. W przypadku gdy autor/autorzy nie wyrażą na to zgody, zadanie przejdzie do kategorii zadań ogólnomiejskich.
 • Głosowanie na zadania lokalne – głosować można na zadania z jednego, dowolnie wybranego rejonu Łodzi, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • Do oddania głosu przez internet niezbędne będzie wpisanie kodu przesłanego bezpłatnie na podany przez głosującego numer telefonu komórkowego; na każdy numer telefonu przysługuje do 5 kodów na zadania lokalne i do 5 kodów na zadania ogólnomiejskie. Był to postulat zgłoszony przez stronę społeczną, mający na celu „uszczelnienie” procedury głosowania.
 • Głosowanie na kartach papierowych zostało w tym roku jeszcze bardziej uproszczone; głosujemy na jednej karcie zarówno na zadania lokalne jak i ogólnomiejskie. Na karcie w oddzielnych tabelkach wpisuje się numery ID co najwyżej 5 wybranych zadań lokalnych i co najwyżej 5 wybranych zadań ogólnomiejskich. Nie trzeba wpisywać liczby wybranych zadań.
 • Karty będą dostępne dopiero w czasie głosowania: w Internecie od godziny 0.00 w dniu 19 września do godz. 24.00 w dniu 27 września br., a w punktach do głosowania w godzinach ich otwarcia. Pozwoli to uniknąć ew. wcześniejszego wykorzystywania kart w sposób godzący w zasadę społecznego zaufania.
 • Punkty do głosowania – dokładną listę miejsc, w których będzie można oddać osobiście głos poznamy do 5 września 2015 r.; będą one czynne od godz. 10.00 do 18.00, także w soboty i niedziele.
 • Realizacja zadań – do realizacji będzie przyjęty tylko jeden wniosek dla danej lokalizacji, ten który uzyskał największą liczbę głosów, przy czym pierwszeństwo ma wniosek lokalny przed ogólnomiejskim. Zasada ta dotyczy tylko propozycji zadań inwestycyjnych, remontowych i zakupów (innych niż zakup usług). Takie rozwiązanie daje możliwość realizacji większej ilości wniosków w większej liczbie lokalizacji.

Od pomysłu do gotowej propozycji zadania – jak to zrobić?

Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące budżetu obywatelskiego. Punkt po punkcie pokażemy Ci w jaki sposób możesz zmienić swój pomysł w gotowe do złożenia zadanie do realizacji. Podobnie jak w poprzednich latach procedura nie jest wcale trudna, czy skomplikowana – powodzenia!


1. Mam pomysł! Czy mogę go zgłosić do realizacji z budżetu?

Pieniądze z budżetu można przeznaczyć na zadania, które leżą w kompetencjach gminy i powiatu. Ten bardzo szeroki katalog obejmuje różnorakie obszary, począwszy od ochrony środowiska, budowy dróg czy polityki społecznej, poprzez edukację, kulturę, sport, a na sprawach związanych z bezpieczeństwem kończąc. Jeżeli Twój pomysł mieści się w tym katalogu, odpowiedź brzmi tak! Możesz go zgłosić do budżetu obywatelskiego!

Twoje zadanie może mieć charakter lokalny bądź ogólnomiejski. Zadania lokalne to takie, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców jednego z wydzielonych rejonów pokrywających się granicami z dawnymi dzielnicami: Bałut, Górnej, Polesia, Śródmieścia bądź Widzewa. Oznacza to, że muszą być albo zlokalizowane w danym rejonie (jeśli mowa o inwestycji), albo skierowane do łodzian i łodzianek zamieszkujących jeden z wymienionych terenów. Maksymalna kwota zadania tego typu nie może przekraczać 1,5 miliona złotych, co stanowi 25% całej kwoty przeznaczonej na poszczególne zadania lokalne – ograniczenie to zostało wprowadzone w tym roku – warto o tym pamiętać!

Jeżeli masz pomysł na zadanie lokalne, którego koszt szacunkowy przekracza finansowo kwotę przeznaczoną dla danego rejonu, możesz zgłosić swój projekt jako ogólnomiejski. To taki, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczają kwotę środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla danego rejonu Łodzi;
 • dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego rejonu Łodzi;
 • miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednego rejonu Łodzi.

O tym, czy zadanie jest lokalne, czy ogólnomiejskie, decyduje w dużej mierze wnioskodawca. W niektórych przypadkach rozróżnienie nie jest bowiem ostre. Przykładowo remont ulicy może być zarówno zadaniem lokalnym, jak i dotyczącym mieszkańców i mieszkanek całego miasta. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zidentyfikujesz i opiszesz osoby, które najbardziej skorzystają na realizacji Twojego pomysłu.

Zastanów się dobrze przed podjęciem ostatecznej decyzji. Od tego, czy zadanie określisz jako lokalne, czy ogólnomiejskie zależy, kto będzie mógł na nie zagłosować. Na zadania lokalne mogą bowiem oddać swoje głosy tylko mieszkańcy i mieszkanki wybranego rejonu. W przypadku zadań ogólnomiejskich, poprzeć pomysł w głosowaniu mogą wszyscy łodzianie i łodzianki bez względu na obszar zamieszkania. Jak pokazuje przykład pierwszej i drugiej edycji, konkurencja na liście ogólnomiejskiej była największa. Każde rozwiązanie ma więc plusy i minusy.

Do góry


Bez względu na to, czy zadanie dotyczyć będzie konkretnego rejonu czy też całego miasta, musi być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku.

 2. Wiem jaki charakter ma moje zadanie. Co dalej?

Następnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go tutaj, możesz także otrzymać jego papierową wersję na jednym ze spotkań informacyjnych, dotyczących budżetu.

Formularz jest dość szczegółowy. Masz możliwość dokładnego opisania swojego projektu. To ważne – w kolejnym etapie budżetu urzędnicy oraz radni sprawdzą, czy zadanie uda się wykonać w ciągu jednego roku, czy należy do zadań miasta, czy jest zgodne z prawem.

Oprócz tytułu projektu (nie powinien być dłuższy niż piętnaście słów) i określenia rejonu miasta, którego będzie dotyczył, w przypadku zadań inwestycyjnych i remontowych musisz wskazać jego dokładną lokalizację. Nie wystarczy więc na przykład napisać, że w jednym z rejonów przydałoby się więcej terenów zielonych albo, że warto by wyremontować drogi – należy również wskazać, na jakim osiedlu i w jakim konkretnie miejscu takie działania mają zostać zrealizowane. Pamiętaj także, że w tym roku możesz wskazać tylko jedną lokalizację swojego zadania – jeżeli chcesz, na przykład, by wyremontowano boiska, czy place zabaw w kilku szkołach, każda ze szkół powinna zostać wpisana na osobny formularz, jako osobne zadanie.

Zaznaczenie dokładnej lokalizacji jest bardzo ważne i może zadecydować o tym, czy propozycja będzie poddana pod głosowanie. Ponieważ w budżecie obywatelskim decydujemy o środkach publicznych, nie mogą być one wydawane na inwestycje, które mają powstać na terenach prywatnych. Mogą natomiast powstawać na terenie, który należy do miasta na którym jest to prawnie dozwolone. By ułatwić Ci zorientowanie się, które tereny mają taki status, Urząd Miasta Łodzi przygotował specjalną mapę – obszary zaznaczone na różowo, to te, na których możesz planować swoje zadania.

Oprócz określenia lokalizacji w formularzu projektu należy:

 • napisać skrócony opis zadania w maksymalnie pięćdziesięciu słowach – to z tym opisem zapoznają się w pierwszej kolejności mieszkańcy i mieszkanki za sprawą materiałów informacyjnych;
 • opisać szczegółowo proponowane zadanie, w tym wskazać poszczególne etapy jego realizacji. W tym roku nie ma ograniczenia co do liczby wyrazów, więc można w tym miejscu zawrzeć wszystkie potrzebne informacje. Nie jest to także pozycja obowiązkowa;
 • Zawrzeć informację o dostępności zadania po realizacji dla mieszkańców i mieszkanek Łodzi – w jakich godzinach otwarta będzie proponowana przez Ciebie inwestycja? Czy będą mogli z niej korzystać wszyscy, czy na przykład jedynie dzieci i młodzież? Czy korzystanie z niej będzie odpłatne?
 • uzasadnić potrzebę realizacji – wyjaśnić, na jakie potrzeby projekt odpowiada oraz dlaczego warto go sfinansować z pieniędzy publicznych;
 • wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców i mieszkanek, które skorzystają na tym, że projekt zostanie wprowadzony w życie;
 • przygotować szacunkowe koszty zadania – podać, jakie są jego części składowe ile będzie kosztowała ich realizacja. Spokojnie, nie musisz tworzyć szczegółowego kosztorysu – wystarczy, że uwzględnisz koszty przygotowania planów dla swojego zadania, koszty materiałów oraz koszty robocizny – szczegółowych informacji mogą udzielić Ci urzędnicy na co dzień zajmujący się podobnymi inwestycjami, remontami, czy działaniami “miękkimi”, takimi jak festiwale, imprezy plenerowe, programy profilaktyki zdrowotnej itp.

Do wniosku można również dołączyć zdjęcia, mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe.

Do góry


3. Formularz gotowy! Gdzie mogę go złożyć?

By złożyć gotowy formularz zgłoszeniowy w Urzędzie Miasta Łodzi, potrzebujesz jeszcze jednej rzeczy – poparcia piętnastu osób. Wystarczy, że podpiszą się one na dołączonej do formularza liście. Potrzebujesz dokładnie tylu głosów – większe poparcie dla Twojego zadania będzie miało znaczenie dopiero we wrześniu, czyli w trakcie głosowania.

Wypełniony formularz z propozycją zadania należy złożyć w Urzędzie Miasta Łodzi pomiędzy 13 kwietnia 2015 r. a 27 maja 2014 r. (do godziny 16:00). Możesz wykorzystać ten czas na dodatkowe sprawdzenie swojego zadania – skontaktować się z nami w ramach doradztwa bądź zapytać bezpośrednio urzędników. W tym roku zmieniło się znaczenie stempla pocztowego – data na nim w przypadku wysłanych formularzy pocztą jest decydująca!

Gdzie złożyć formularze zgłoszeniowe zadania?

Wypełnione formularze zgłoszeniowe z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego można przekazać w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi:

 • do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro;
 • do Kancelarii Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach:
  • ul. Zachodnia 47;
  • al. Politechniki 32;
  • ul. Krzemieniecka 2b;
  • al. Piłsudskiego 100;
  • ul. Piotrkowska 104;
  • ul. Piotrkowska 153;

Formularze wraz z listami poparcia można również złożyć korespondencyjnie wysyłając je na adres: Kancelaria Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Należy jednak pamiętać o tym, że w tym wypadku liczy się nie data nadania, lecz wpłynięcia do urzędu. Innymi słowy, przesyłka musi fizycznie trafić do Urzędu Miasta Łodzi najpóźniej 27 maja 2015 r. do godziny 16.

Do góry


4. Formularz złożony. Czy to oznacza, że moje zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku?

Zanim zadanie zostanie uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, musi jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności.

Formularz zgłoszeniowy, który dostarczasz do Urzędu Miasta Łodzi powinien być wypełniony w całości – w formularzu znajdziesz zarówno pola obowiązkowe, jak i takie, które przy jego wypełnianiu możesz pominąć. Jeżeli pola, które zostały przez Urząd zaznaczone gwiazdką pozostawisz puste, przedstawiciele komórki merytorycznej Urzędu Miasta Łodzi skontaktują się z Tobą i poproszą o uzupełnienie. Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy Twoja propozycja zadania spełnia poniższe warunki:

 • zadanie musi mieścić się w zakresie zadań gminy bądź powiatu – by sprawdzić, czy tak jest, zajrzyj do przygotowanej przez nas listy zadań gmin i powiatu wraz z przykładami;
 • propozycja zadania musi być zgłoszona na odpowiednim formularzu;
 • propozycja zadania inwestycyjnego albo remontowego musi zostać zlokalizowana na terenie, na którym realizacja podobnego pomysłu jest prawnie możliwa. Przede wszystkim chodzi więc o tereny należące do miasta bądź pozostające w jego władaniu;
 • przeanalizuj, czy udało Ci się dobrze zorientować w cenach i określić szacunkowe koszty Twojego pomysłu – to ważne z punktu widzenia ustawowych wymogów gospodarności;
 • projekt da się zrealizować w ciągu jednego roku – budżet obywatelski pozwala realizować tylko te zadania, których realizacja w całości zmieści się w roku 2016;
 • koszty realizacji Twojej propozycji nie mogą być wyższe niż 25% środków przeznaczonych na dany rejon (w przypadku zadań lokalnych maksymalna kwota wynosi 1,5 mln zł) lub poziom ogólnomiejski (w przypadku zadań ogólnomiejskich koszt realizacji nie może przekroczyć 2,5 mln zł).

Po złożeniu Twój projekt trafia do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, które prowadzi rejestr złożonych formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i przekazuje te formularze do odpowiednich komórek merytorycznych w celu przeprowadzenia analizy merytorycznej zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

Komórki te mają na przeprowadzenie analizy trzydzieści pięć dni, po czym przekazują karty analiz do Biura ds. Partycypacji Społecznej. Stamtąd niezwłocznie trafią do Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi. Tam zapadnie decyzja o tym, które propozycje zadań zostaną poddane pod głosowanie, a które nie. Wszystkie te trudne decyzje zostaną szczegółowo uzasadnione na piśmie i udostępnione wszystkim zainteresowanym.

Wszyscy mamy świadomość, że błędy zdarzają się nawet najlepszym. Co, jeżeli zdarzy się to i Tobie? Nie musisz się martwić – komórki merytoryczne mają obowiązek skontaktowania się z Tobą i poproszenia o uzupełnienie Twojego wniosku w ciągu pięciu dni. Dopiero gdy odmówisz, Twój projekt nie będzie dalej rozpatrywany. O tym, czy Twój wniosek przeszedł weryfikację i znajduje się na liście, dowiesz się na początku września z listy opublikowanej m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (zakładka „Budżet obywatelski), w Biuletynie Informacji Publicznej, czy tutaj.

Może się także zdarzyć, że Twoje zadanie pokryje się z zadaniem złożonym przez kogoś innego – będzie podobne lub będzie dotyczyło tego samego terenu. W tej edycji budżetu obywatelskiego Urząd Miasta Łodzi postanowił pomóc autorom zbieżnych projektów – jeżeli taka sytuacja wystąpi, zostaniecie zaproszeni przez odpowiedni wydział urzędu, by ustalić, czy zadania można scalić, czy nie warto z któregoś zrezygnować. Pamiętaj, do realizacji może przejść tylko jedno zadanie dotyczące określonej lokalizacji!

Niezależne od tego, czy jesteś twórcą projektu, czy osobą zainteresowaną tym, jakie zadania trafiły na listę, już teraz zapraszamy Cię na imprezę plenerową, którą zorganizujemy we wrześniu! Celem imprezy będzie promocja poszczególnych propozycji zadań, pokazanie ich jak największej ilości mieszkańców i mieszkanek Łodzi. To ważne – przecież to oni będą wybierać zadania do realizacji w głosowaniu! Więcej informacji na temat imprezy podamy na początku września!

Do góry


5. Moje zadanie przeszło weryfikację. Czy to już koniec?

Budżet obywatelski to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane w 2015 roku.

Kto może głosować?

W przypadku tego etapu istnieje jedno ograniczenie: głosować mogą mieszkańcy i mieszkanki miasta, którzy ukończyli szesnaście lat. Nie jest istotne, czy ktoś jest w Łodzi zameldowany. Podczas wypełniania karty do głosowania każdy głosujący będzie musiał po prostu oświadczyć, że jest mieszkańcem albo Łodzi!

Przebieg głosowania:

Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w 2015 roku odbywać się będzie za sprawą specjalnie do tego celu przygotowanych kart, które zostaną udostępnione na tydzień przed głosowaniem. Samo głosowanie rozpocznie się 19 września i potrwa aż dziewięć dni, czyli do 27 września. Ostatniego dnia punkty do głosowania będą czynne do godz. 18, a przez internet będzie można głosować nawet do godz. 24.00.

Każdy głosujący będzie mógł poprzeć maksymalnie pięć projektów lokalnych oraz pięć projektów ogólnomiejskich – w tym roku dzielnica zamieszkania nie ma znaczenia. Każdy będzie mógł wybrać rejon w którym chce głosować! Nadal jednak nie można oddawać głosów na projekty z kilku dzielnic.

Zagłosować będzie można poprzez:

 • wypełnienie kart do głosowania w punktach głosowania, których lista zostanie opublikowana w odrębnym ogłoszeniu do dnia 4 września 2014 r.;
 • przekazanie wypełnionych kart do głosowania bezpośrednio do wyznaczonych punktów głosowania;
 • przekazanie wypełnionych kart do głosowania bezpośrednio albo pocztą na adres: Kancelaria Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź;
 • wypełnienie kart interaktywnych do głosowania przez internet, dostępnych w okresie głosowania na stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”).

Podobnie jak w zeszłym roku, w przypadku kart papierowych, będziesz musiał znać numery identyfikacyjne (ID) zadań, które Cię interesują. Numery te trzeba będzie wpisać w odpowiednim miejscu na kartach do głosowania.

W przypadku głosowania za pomocą aplikacji, w tym roku wprowadzono konieczność weryfikacji głosu za pomocą specjalnego kodu, który otrzymasz za pośrednictwem wiadomości sms. Jeden kod pozwoli na głosowanie pięciu osobom – Urząd Miasta Łodzi wprowadził dodatkową weryfikację po to, by uszczelnić procedurę głosowania. Nie każdy posiada jednak telefon komórkowy – właśnie dlatego za pomocą jednego kodu, może zagłosować pięć osób.

Opisane i opatrzone numerami ID zadania będzie można przejrzeć na naszej stronie internetowej, w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, ul. Piotrkowska 115, jak również w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi zlokalizowanych na Piotrkowskiej 104 oraz w siedzibach byłych delegatur. Będą one także dostępne na wrześniowych spotkaniach – targach projektowych, o których poinformujemy dokładniej w sierpniu oraz oczywiście w punktach do głosowania.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej z nas. Jeżeli chcesz, by budżet obywatelski faktycznie był taki, wypełnij formularz i poprzyj maksymalnie pięć najlepszych Twoim zdaniem propozycji w swoim rejonie oraz maksymalnie pięć pomysłów ogólnomiejskich. Tylko działając razem, uda nam się zmienić Łódź!

Do góry


Informacje na temat poprzedniej edycji znajdziesz tutaj

Powrót do strony głównej